Meer winst voor Bank of Ame­ri­ca

Times of Suriname - - ECONOMIE -

CHAR­LOT­TE - Bank of Ame­ri­ca heeft in het der­de kwar­taal meer winst be­haald. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de kwar­taal­cij­fers van de Ame­ri­kaan­se bank.

“We le­ver­den ster­ke re­sul­ta­ten af dit kwar­taal”, zei CEO Bri­an Moy­nihan in een toe­lich­ting. De top­man wees ener­zijds op de ho­ge­re om­zet en an­der­zijds op de la­ge­re kos­ten van de bank. CFO Paul Don­of­rio sprak dan ook van een ‘goe­de kos­ten­dis­ci­pli­ne’. Dank­zij een 3 pro­cent ho­ge­re om­zet van 21,6 mil­jard dol­lar, be­haal­de Bank of Ame­ri­ca een 7 pro­cent ho­ge­re net­to­winst van 5,0 mil­jard dol­lar, of­wel 0,41 dol­lar per aan­deel. De om­zet­stij­ging dank­te de bank on­der meer aan 3 pro­cent ho­ge­re net­to ren­te­ba­ten. Ver­der zag Bank of Ame­ri­ca de re­ser­ve­rin­gen voor kre­diet­ver­lie­zen op­lo­pen van 806 mil­joen naar 850 mil­joen dol­lar en ver­be­ter­de de sol­va­bi­li­teit van de bank. In de elek­tro­ni­sche han­del voor­beurs won het aan­deel Bank of Ame­ri­ca 1,9 pro­cent. (Beurs­dui­vel/fo­to: abc­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.