Prij­zen eu­ro­zo­ne stij­gen ver­der

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LUXEM­BURG - De ge­mid­del­de in­fla­tie in de ne­gen­tien eu­ro­lan­den is in sep­tem­ber ge­ste­gen tot 0,4 pro­cent op jaar­ba­sis. Een maand eer­der ste­gen de prij­zen met 0,2 pro­cent. In sep­tem­ber 2015 kwam de in­fla­tie uit op -0,1 pro­cent.

Dat maak­te het Eu­ro­pe­se sta­tis­tiek­bu­reau Eu­ro­stat gis­te­ren be­kend.

Ook in de 28 Eu­ro­pe­se Unie­lan­den wa­ren de prij­zen in sep­tem­ber in een jaar met 0,4 pro­cent ge­ste­gen, net iets ho­ger ver­ge­le­ken met au­gus­tus (0,3 pro­cent). Ook in de EU was de in­fla­tie in sep­tem­ber 2015 -0,1 pro­cent. Er wa­ren tien lan­den met een ne­ga­tie­ve in­fla­tie in de maand sep­tem­ber waar­door het le­ven er ten op­zich­te van een jaar eer­der goed­ko­per was. In Bul­ga­rije was de da­ling het sterkst met -1,1 pro­cent, ge­volgd door Kro­a­tië (-0,7 pro­cent) en Slo­wa­kije (-0,5 pro­cent).

Ook in Ne­der­land daal­den de prij­zen de af­ge­lo­pen maand (-0,1 pro­cent), zo­als het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) eer­der de­ze maand al meld­de.

De Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank (ECB) mikt op een prijs­stij­ging van net on­der de 2 pro­cent op jaar­ba­sis. Het be­leid van de ECB is er­op af­ge­stemd de in­fla­tie aan te ja­gen.

Zo zijn de ren­tes ver­laagd en er is een om­vang­rijk op­koop­pro­gram­ma op­ge­start. Aan­ko­men­de don­der­dag ver­ga­dert de cen­tra­le bank weer over het ren­te­be­leid. ECB-pre­si­dent Ma­rio Drag­hi zei be­gin ok­to­ber te ver­wach­ten dat de in­fla­tie be­gin 2019 weer rond het ge­wens­te per­cen­ta­ge zit. Hij her­haal­de de eer­de­re ECB-prog­no­se dat de in­fla­tie de ko­men­de maan­den gaat stij­gen, om in 2017 uit te ko­men op 1,6 pro­cent.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.