Eu­ro­pe­se Unie denkt voor­lo­pig niet aan sanc­ties te­gen Rus­land

Times of Suriname - - BUITENLAND -

LUXEM­BURG - De Eu­ro­pe­se mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken bui­gen zich in Luxem­burg op­nieuw over de hu­ma­ni­tai­re cri­sis in de Sy­ri­sche stad Alep­po. Sanc­ties te­gen Rus­land zijn voor­lo­pig niet aan de or­de. “Dat heeft nog geen en­ke­le lid­staat voor­ge­steld. Er wordt veel over ge­praat in de me­dia, maar niet in on­ze ver­ga­de­rin­gen”, stel­de de ho­ge ver­te­gen­woor­dig­ster Fe­de­ri­ca Mog­heri­ni voor aan­vang van het be­raad. De Ame­ri­kaan­se bui­ten­land­mi­nis­ter John Ker­ry sloot zon­dag niet uit dat Was­hing­ton maat­re­ge­len gaat tref­fen om de Rus­si­sche steun aan de bom­bar­de­men­ten op Alep­po te be­straf­fen. Ook Groot-Brit­tan­nië en Frank­rijk be­klem­to­nen dat de druk op Mos­kou en Da­mas­cus moet wor­den op­ge­voerd. “We zul­len al­le op­ties be­stu­de­ren die de druk op het re­gime van Bas­har alAs­sad en zijn bond­ge­no­ten ver­ster­ken”, zei de Fran­se mi­nis­ter Jean-Marc Ayrault, die de ver­nie­ti­gings­lo­gi­ca van Mos­kou laak­te. Maar van Eu­ro­pe­se sanc­ties is dus voor­lo­pig geen spra­ke. Wel sloot de ho­ge ver­te­gen­woor­dig­ster van het Eu­ro­pees bui­ten­lands be­leid niet uit dat de sanc­ties te­gen het re­gime van al-As­sad wor­den uit­ge­breid. Over de wen­se­lijk­heid van nieu­we sanc­ties be­staat vol­gens de Luxem­burg­se mi­nis­ter Jean As­sel­born geen con­sen­sus. Bo­ven­dien zou­den die op dit mo­ment al­leen maar con­tra­pro­duc­tief wer­ken, meent hij. De Bel­gi­sche mi­nis­ter Di­dier Reyn­ders van zijn kant be­klem­toon­de dat Eu­ro­pa moet strij­den te­gen straf­fe­loos­heid in Sy­rië, maar moet te­ge­lij­ker­tijd een open dia­loog met Rus­land be­hou­den om een po­li­tie­ke uit­weg uit het con­flict te vin­den. Vol­gens Mog­heri­ni zul­len de mi­nis­ters voor­al na­gaan hoe ze ster­ker kun­nen we­gen op de tot­stand­ko­ming van een staakt-het-vu­ren, dat toe­laat om hu­ma­ni­tai­re hulp tot bij de nood­lij­den­de in­wo­ners van Alep­po te krij­gen. Met VN­ge­zant Staf­fan de Mis­tu­ra wil­len de Eu­ro­pe­a­nen ook van ge­dach­ten wis­se­len over nieu­we pis­tes voor de vre­des­on­der­han­de­lin­gen en over de po­li­tie­ke toe­komst van het land.

De EU en de VS hand­ha­ven om­wil­le van de Rus­si­sche in­men­ging in Oe­kra­ï­ne een reeks eco­no­mi­sche sanc­ties te­gen on­der meer Rus­si­sche ban­ken, olie­be­drij­ven en wa­pen­fa­bri­kan­ten. Daar­naast staan ook zo’n 150 Rus­sen op de zwar­te lijst van per­so­nen en or­ga­ni­sa­ties die een in­reis­ver­bod op­ge­legd krij­gen en wier ac­ti­va in Eu­ro­pa ge­blok­keerd wor­den. De­ze maat­re­ge­len zijn ook van kracht te­gen meer dan 200 Sy­ri­ërs. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.