Tur­kije klaar voor vluch­te­lin­gen uit Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Tur­kije staat klaar om de tien­dui­zen­den men­sen op te van­gen die naar ver­wach­ting zul­len vluch­ten uit de Iraak­se stad Mo­sul. Dat heeft de Turk­se vi­ce­pre­mier Nu­man Kur­tul­mus gis­te­ren ge­zegd.

Kur­tul­mus zei niet een mas­sa­le vluch­te­lin­gen­stroom te ver­wach­ten, mits de ope­ra­tie cor­rect wordt uit­ge­voerd. Dan moet Irak ech­ter niet de han­den in­een­slaan met de­zelf­de sjii­ti­sche mi­li­ties waar­mee het land eer­der sa­men­werk­te. Tur­kije waar­schuwt in dat sce­na­rio voor sek­ta­risch ge­weld in Mo­sul, waar de be­vol­king over­we­gend soen­ni­tisch is. “Als er iets mis­gaat in Mo­sul zul­len hon­derd­dui­zen­den men­sen hun rug­tas pak­ken en naar het eni­ge land ko­men waar ze heen kun­nen. Dat is Tur­kije”, al­dus de vi­ce­pre­mier. VN-vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­tie UNHCR is min­der op­ti­mis­tisch en riep do­nor­lan­den op met 61 mil­joen dol­lar over de brug te ko­men voor de op­vang van vluch­te­lin­gen uit Mo­sul. “UNHCR is be­zorgd dat door de ge­beur­te­nis­sen in Mo­sul mo­ge­lijk 100.000 Irake­zen op de vlucht zul­len slaan rich­ting Sy­rië en Tur­kije”, schreef UNHCR in een ver­kla­ring. Met het geld wil de VN-in­stan­tie meer ten­ten­kam­pen op­zet­ten. Met de win­ter om de hoek moe­ten er daar­naast spul­len wor­den ge­kocht om men­sen te be­scher­men te­gen de kou.

Het Ira­ke­se le­ger be­gon in de nacht van zon­dag op maan­dag aan het of­fen­sief om Mo­sul te her­o­ve­ren op ter­reur­be­we­ging Isla­mi­ti­sche Staat. Irak wordt ge­steund door on­der an­de­re de Ver­e­nig­de Sta­ten, maar werkt ook sa­men met sjii­ti­sche mi­li­ties en de Koer­di­sche peshmer­ga. Tur­kije doet niet di­rect mee aan de strijd om Mo­sul, maar heeft wel een mi­li­tair con­tin­gent in Noor­dIrak om strij­ders te trai­nen. De aan­we­zig­heid van de Turk­se mi­li­tai­ren is een hei­kel punt. Irak eist dat Tur­kije zich te­rug­trekt, maar daar pie­kert An­ka­ra niet over.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.