Ri­va­li­se­ren­de groe­pen ra­ken slaags in Bra­zi­li­aan­se ge­van­ge­nis

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BRAZILIE - In een Bra­zi­li­aan­se ge­van­ge­nis zijn zon­dag ten min­ste 25 men­sen om het le­ven ge­ko­men na­dat er ge­vech­ten wa­ren uit­ge­bro­ken tus­sen ri­va­li­se­ren­de groe­pen. Dit meld­den lo­ka­le me­dia.

De ge­van­ge­nen zou­den ge­wa­pend zijn ge­weest met stok­ken en mes­sen. Ze­ven ge­van­ge­nen zijn naar ver­luidt ont­hoofd en zes ge­van­ge­nen le­vend ver­brand tij­dens de on­ge­re­geld­he­den in het de­ten­tie­cen­trum in de noor­de­lij­ke stad Boa Vista, zo’n 3.400 ki­lo­me­ter van Rio de Jan­ei­ro. De ge­vech­ten bra­ken uit tij­dens de be­zoek­uren. Vol­gens lo­kaal amb­te­naar Uziel Cas­tro wer­den fa­mi­lie­le­den van zo’n hon­derd ge­de­ti­neer­den ge­gij­zeld tij­dens de op­roer, meldt pers­bu­reau AFP. De ge­van­ge­nen eis­ten de tus­sen­komst van een rech­ter, maar na in­grij­pen van spe­ci­a­le een­he­den kon­den de ge­gij­zel­den wor­den be­vrijd.

Eind sep­tem­ber ont­snap­ten min­stens twee­hon­derd ge­van­ge­nen na een op­stand in een Bra­zi­li­aan­se ge­van­ge­nis in Jar­dinó­po­lis, een stad ten noor­den van Sâo Pau­lo. De ge­van­ge­nen zou­den en­ke­le ge­bou­wen in brand heb­ben ge­sto­ken, waar­bij een van hen om het le­ven kwam. Een aan­tal ge­van­ge­nen werd la­ter weer op­ge­pakt. Fa­mi­lie­le­den meld­den aan lo­ka­le me­dia dat de slech­te om­stan­dig­he­den in de ge­van­ge­nis de re­den wa­ren dat de ge­van­ge­nen aan het mui­ten sloe­gen. Bra­zi­lië kent een van de hoog­ste aan­tal­len ge­van­ge­nen per ge­van­ge­nis, waar­door de cel­len over­vol zijn en de le­vens­om­stan­dig­he­den be­ne­den­maats.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.