Ze­ker 11 Duit­se scho­len wor­den be­waakt van­we­ge be­drei­gin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Bij ze­ker elf scho­len in de Duit­se deel­sta­ten Sak­sen en Sak­sen-An­halt zijn gis­te­ren per e-mail drei­ge­men­ten bin­nen­ge­ko­men. Al­leen al in Leip­zig ging het om min­stens ze­ven scho­len. De po­li­tie nam de drei­ge­men­ten zeer ern­stig en stuur­de agen­ten naar de scho­len, zei een woord­voer­der. Voor con­creet ge­vaar wer­den ech­ter geen aan­wij­zin­gen ge­von­den. In de stad Maag­den­burg ont­vin­gen ze­ker twee scho­len di­gi­ta­le dreig­brie­ven. Op een van de scho­len wer­den al­le les­sen ge­an­nu­leerd. Op een aan­tal an­de­re werd leer­lin­gen en do­cen­ten gis­ter­mor­gen op­ge­dra­gen bin­nen te blij­ven. “Het werd vrij snel dui­de­lijk dat er geen spra­ke was van een se­ri­eu­ze drei­ging”, al­dus een woord­voer­ster van de po­li­tie in Maag­den­burg. Over de toe­dracht of de in­houd van de be­drei­gin­gen wil de po­li­tie niet in de­tail tre­den. “Ik kan al­leen zeg­gen dat in de e-mails met ge­weld is ge­dreigd”, zei een woord­voer­der te­gen dag­blad Leip­zi­ger Volks­zei­tung.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.