Ver­volg van pa­gi­na 1: Geen ver­vroeg­de...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

“Ze moe­ten maar pro­be­ren om ge­loof­waar­dig over te ko­men bij de ge­meen­schap, want men­sen ge­lo­ven ze al­lang niet meer. Ik heb geen zin meer om me be­zig te hou­den met grap­pen­ma­kers die hun ei­gen par­tij­doe­len en be­lof­tes zijn ver­ge­ten. Za­ken als eer­lijk­heid, in­te­gri­teit en trans­pa­ran­tie zijn zoek bin­nen de DOE op dit mo­ment. Maar dat ga je krij­gen als de voor­zit­ter van de par­tij op een truck staat sa­men met pre­si­dent De­si Bou­ter­se en dan aan­geeft dat hij de sa­men­wer­king met IMF on­der­steunt of dat hij het eens is met de ver­ho­ging van de ener­gie­ta­rie­ven en de in­trek­king van al­le sub­si­dies”, zegt Stut­gard. Vol­gens hem is DOE een ge­zin­sen fa­mi­lie­par­tij. Het kan vol­gens Stut­gard daar­om niet zo zijn, dat de par­tij mee­werkt aan ver­ar­ming van het volk. “Dat de ver­vroeg­de ver­kie­zin­gen niet meer plaats­vin­den en dat het hui­di­ge be­stuur zijn ter­mijn uit­zit tot 2018, zal on­der an­de­re al­leen maar zijn voor ei­gen be­lang van de lei­ding bin­nen de par­tij. Het zal mij niet ver­ba­zen als men in de ko­men­de twee ja­ren ook zal pro­be­ren om de sta­tu­ten van de par­tij te wij­zi­gen, zo­dat bij het ein­de van het zit­tings­ter­mijn de hui­di­ge lei­ding een ma­nier vindt om weer aan te zit­ten”, stelt Stut­gard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.