Spoor Moer­dijk­brug wordt in 2017 ver­van­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BREDA - Het spoor op de Moer­dijk­brug wordt vol­gend jaar vol­le­dig ver­van­gen. Het on­der­houd wordt in het twee­de kwar­taal van 2017 uit­ge­voerd, maar wan­neer pre­cies weet Pro­rail nog niet te zeg­gen.

Dag­blad BN DeS­tem meld­de gis­te­ren dat er scheu­ren in de kunst­stof bed­ding zit­ten waar­in de rails lig­gen, en dat daar­om eer­der dan ver­wacht on­der­houd no­dig is. Pro­Rail zelf meldt dat de las­pun­ten op de spoor­brug ge­bre­ken ver­to­nen. Daar­aan zijn ook de pro­ble­men met de brug van de af­ge­lo­pen tijd te wij­ten. “Om de pro­ble­men struc­tu­reel op te los­sen, wil Pro­Rail de spoor­sta­ven en -las­sen ge­heel ver­van­gen.’’ Tij­dens het on­der­houd is geen trein­ver­keer mo­ge­lijk. De werk­zaam­he­den gaan maxi­maal twin­tig da­gen in be­slag ne­men. Of dit een aan­een­ge­slo­ten pe­ri­o­de wordt of meer­de­re kor­te is nog on­dui­de­lijk. Hier­over, en over de ge­vol­gen voor het trein­ver­keer, spreekt Pro­Rail nog met ver­voer­ders en des­kun­di­gen.

De ko­men­de tijd wordt al klei­ner on­der­houd ver­richt om een aan­tal las­pun­ten aan te pak­ken. Dit wordt nacht­werk in de week­en­den, waar­door het per­so­nen­ver­voer er zo goed als geen last van zal heb­ben, zegt Pro­Rail.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.