E-Tron wordt se­rie­naam

Times of Suriname - - AUTO -

Vol­gens be­richt­ge­ving van het Brit­se Au­to­car is Au­di voor­ne­mens om zijn aan­dui­ding ‘E-tron’ naar een ho­ger ni­veau te til­len. Ach­ter de scher­men heeft Au­di het druk met de ont­wik­ke­ling van zijn eer­ste vol­le­dig elek­tri­sche au­to, een EV die in SUV-vorm zal op­dro­gen. Uit be­richt­ge­ving van het Brit­se Au­to­car blijkt dat Au­di zijn eer­ste au­to die zijn le­vens­lust vol­le­dig uit elek­tri­ci­teit haalt, sim­pel­weg ‘E-tron’ gaat noe­men. Nie­mand min­der dan CEO Ru­bert Stad­ler zou be­ves­tigd heb­ben dat de eer­ste vol­le­dig elek­tri­sche Au­di E-tron gaat he­ten. Vol­gens Au­to­car zou Au­di de aan­dui­ding E-tron, die mo­men­teel al­leen voor plug-in­hy­bri­den van het merk wordt ge­bruikt, wil­len om­vor­men tot een be­grip als Qu­at­tro, een naam die de­bu­teer­de op de ge­lijk­na­mi­ge be­gin ja­ren tach­tig ver­sche­nen cou­pé. Vol­gens Stad­ler zal de naam E-tron in de toe­komst wel aan mo­del­na­men als A6, A7 en A8 wor­den ge­kop­peld. Mid­dels de E-tron Qu­at­tro Con­cept kre­gen we van Au­di al een voor­proef­je te zien op een vol­le­dig elek­tri­sche cross-over.

(NU.nl/fo­to: YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.