BMW I8 Spy­der komt pas in 2018

Times of Suriname - - AUTO -

Blijk­baar heeft BMW nog veel tijd no­dig om de i8 ook als Spy­der te ont­wik­ke­len. De fa­bri­kant be­ves­tig­de al eer­der dit jaar de komst van de open twee­zit­ter. Toen werd nog geen in­tro­duc­tie­da­tum ge­noemd. BMW’s top­man Ha­rald Kr­ü­ger laat nu aan Au­to­mo­ti­ve News we­ten wan­neer de open hy­bri­desport­wa­gen komt. Dat wordt 2018 vol­gens de top­man van BMW. Weet dat al in 2012 een stu­die­mo­del van de i8 Spy­der werd voor­ge­steld. De Duit­sers wil­den naar ver­luidt de open twee­zit­ter al eer­der op de markt bren­gen, maar stel­den de in­tro­duc­tie ver­schil­len­de ma­len uit. De fa­bri­kant zou nu wach­ten op de tus­sen­tijd­se fa­ce­lift van de i8 Cou­pé, waar­bij de sport­cou­pé di­rect een aan­ge­past aan­drijf­lijn zou krij­gen met een gro­te­re ac­tie­ra­di­us en krach­ti­ge­re elek­tro­mo­tor. De i8 is als cou­pé sinds 2014 le­ver­baar. Het eer­ste stu­die­mo­del werd al­weer op de IAA 2011 ge­pre­sen­teerd, te­za­men met de con­cept­car van de i3. (Au­to­vi­sie/fo­to: Ideal

En­gi­nes)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.