Ba­by steekt zijn hand uit en grijpt dok­ter bij de vin­ger

Times of Suriname - - PANORAMA -

(HLN/Fo­to:hln.be) De­ze ui­terst aan­grij­pen­de beel­den wa­ren 17 jaar ge­le­den te zien. Op 19 au­gus­tus 1999 had een team art­sen uit Nas­h­vil­le een ope­ra­tie uit­ge­voerd op een 21 we­ken ou­de foe­tus. Het kind van Ju­lie Ar­mas werd ge­di­a­gnos­ti­ceerd met spi­na bi­fi­da. Zon­der tus­sen­komst van art­sen zou de peu­ter het waar­schijn­lijk niet heb­ben over­leefd. Dr. Bru­ner van het Van­der­bilt Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter nam de­ze moei­lij­ke taak op zich. Toen de ope­ra­tie bij­na klaar was, ge­beur­de er iets on­ge­loof­lijks. Het kind stak zijn hand­je uit en greep hem bij de vin­ger. Het leek als­of de klei­ne Sa­mu­el hem be­dank­te voor zijn hulp. De New York Ti­mes noem­de de fo­to de “Hand van Hoop”. De dok­ter zei dat dit het meest emo­ti­o­ne­le mo­ment in zijn he­le le­ven was. Nog vol emo­ties stond hij een paar se­con­den stil, waar­door de­ze prach­ti­ge fo­to’s ge­no­men kon­den wor­den. Vier maan­den la­ter werd, dank­zij de suc­ces­vol­le ope­ra­tie, Sa­mu­el Ar­mas ge­bo­ren. Mo­men­teel is hij 16 jaar oud. Door mid­del van or­tho­pe­di­sche beu­gels die zijn ge­wrich­ten sta­bi­li­se­ren, kan hij zich voort­be­we­gen. Voor de lan­ge­re af­stan­den heeft hij een rol­stoel. De han­di­cap be­zorgt hem in het da­ge­lijks le­ven niet veel last. Hij leeft en ge­draagt zich als een nor­ma­le tie­ner, houdt van zwem­men en speelt bas­ket­bal.(TRENDVIRAAL/ Fo­to:trendviraal.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.