Moord­ver­dach­te meldt zich aan bij ad­vo­caat Kan­hai

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De 42-ja­ri­ge WL heeft zich gis­te­ren bij ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai aan­ge­meld. Kan­hai zegt aan de krant dat de man op zijn ad­vo­ca­ten­kan­toor kwam in ver­band met een moord die in het week­end is ge­pleegd op de hoek van de Ka­balebo- en Ma­ro­wij­ne­straat. Hij nam toen met­een con­tact op met de po­li­tie die naar het kan­toor kwam om de man op te ha­len. Kan­hai deed wel het ver­zoek aan de po­li­tie­agen­ten om het rus­tig aan te doen bij de aan­hou­ding.

De af­de­ling Pu­blic Re­la­ti­ons van de po­li­tie be­ves­tigt dat de ver­dach­te na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring is ge­steld. De po­li­tie kreeg in het week­end de mel­ding van een schiet­in­ci­dent op de hoek van de Ka­baleboen Ma­ro­wij­ne­straat. Ter plaat­se werd het le­ven­lo­ze li­chaam van een slacht­of­fer aan­ge­trof­fen. Vol­gens een oog­ge­tui­ge wa­ren twee man­nen in de och­tend van za­ter­dag bij het slacht­of­fer op be­zoek. Op ge­ge­ven mo­ment moe­ten de man­nen een woor­den­wis­se­ling heb­ben ge­kre­gen, waar­bij zij uit de wo­ning lie­pen. De huis­ei­ge­naar hoor­de daar­na een schot en bui­ten aan­ge­ko­men zag hij een van de man­nen op de grond lig­gen met een schot­wond. De ver­dach­te had zich in­mid­dels uit de voe­ten ge­maakt. De krant ver­neemt dat de ver­dach­te en het slacht­of­fer een me­nings­ver­schil had­den over geld. Het gaat om een ou­de be­ta­lings­kwes­tie. De ver­dach­te pak­te toen een wa­pen en schoot op het slacht­of­fer dat ter plek­ke over­leed. Het is niet be­kend om hoe­veel geld het gaat. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.