Obli­ga­tie­le­ning af­ge­slo­ten voor USD 550 mil­joen “Het is een goed re­sul­taat”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Staat heeft de uit­ge­zet­te staats­obli­ga­tie ge­slo­ten op USD 550 mil­joen te­gen een ren­te van 9,25%. Er was ruim­te om tot USD 1,5 mil­jard te le­nen, maar vol­gens mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën heeft de Staat vol­doen­de aan USD 550 mil­joen. Hoef­draad geeft de ga­ran­tie dat het geld niet voor con­sump­tie­ve doel­ein­den ge­bruikt zal wor­den. Het geld gaat naar het af­los­sen van een schuld van Staats­olie Maat­schap­pij, de NV Ener­gie­be­drij­ven Su­ri­na­me en schul­den die de re­ge­ring zelf heeft uit­staan.

“We le­nen het geld niet voor gek­ke din­gen. We gaan het niet bos­sen”, ga­ran­deert de be­winds­man van­uit New York waar hij ook ge­spro­ken heeft met een reeks van in­ves­teer­ders. Staats­olie moet te­gen het ein­de van de­ze maand USD 300 mil­joen af­los­sen voor de bouw van de raf­fi­na­de­rij. Van­we­ge te­rug­val­len­de olie­prij­zen kan het staats­be­drijf niet op tijd vol­doen aan zijn be­ta­lings­ver­plich­tin­gen. Het goud dat het be­drijf zou ver­die­nen uit het 25 pro­cent aan­deel in de goud­mijn in New­mont werd als on­der­pand ge­zet voor de le­ning. Om be­slag­leg­gin­gen te voor­ko­men, werd uit­ge­ke­ken naar de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt. “De druk op de af­los­sing is te­rug­ge­no­men; Staats­olie kan meer in­ves­te­ren en meer winst ma­ken en de over­heid krijgt di­vi­dend en het goud dat als on­der­pand was, is nu vrij”, zei de mi­nis­ter in het praat­pro­gram­ma Ba­ka­na To­ri op staats­zen­der SRS.

De re­ge­ring mik­te op een obli­ga­tie­le­ning van USD 500 mil­joen te­gen een ren­te van 9,5 pro­cent. Uit­ein­de­lijk werd het USD 550 mil­joen te­gen een la­ger per­cen­ta­ge van 9,25 pro­cent. “We zijn blij met het re­sul­taat”, zegt Hoef­draad. Het obli­ga­tie­pro­ces werd ge­ar­ran­geerd door de bro­kers Op­pen­hei­mer en Sco­ti­a­bank. Het is nog on­dui­de­lijk wat de com­mis­sie van de twee bro­kers is. Mi­nis­ter Hoef­draad be­looft na zijn komst uit New York meer in­for­ma­tie te zul­len ge­ven over de staats­obli­ga­tie. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.