Me­de­wer­kers Open­baar Groen Sa­ram­ac­ca ei­sen on­mid­del­lij­ke te­rug­draai­ing over­plaat­sin­gen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Me­de­wer­kers van de af­de­ling Open­baar Groen in Sa­ram­ac­ca zijn on­te­vre­den we­gens over­plaat­sing van drie sub­co­ör­di­na­to­ren. Ze ei­sen on­mid­del­lij­ke te­rug­draai­ing van de over­plaat­sin­gen. De Al­ge­me­ne Bond van Per­so­neel bij Mi­li­eu­be­heer heeft gis­te­ren daar­om een spoed al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring (alv) ge­hou­den op het com­plex van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken in Gro­nin­gen.

Het over­gro­te deel van de me­de­wer­kers woon­de de ver­ga­de­ring bij en maak­te zijn mis­noe­gen ken­baar het niet eens te zijn met de over­plaat­sing en ver­van­ging van sub­co­ör­di­na­to­ren. De le­den zeg­gen dat de sub­co­ör­di­na­to­ren meer dan twin­tig dienst­ja­ren heb­ben en een heel goe­de job heb­ben ver­richt in Sa­ram­ac­ca. Ze vin­den dat hun over­plaat­sing en ver­van­ging niet door de beu­gel kan, om­dat er geen re­den daar­toe aan­we­zig is. “Er is geen en­ke­le re­den op­ge­ge­ven waar­om ze zijn ver­van­gen. We gaan dit niet ac­cep­te­ren”, zeg­gen en­ke­le me­de­wer­kers.

Ook is er in de alv ge­spro­ken over het rou­la­tie­sys­teem, waar­bij me­de­wer­kers van Open­baar Groen Sa­ram­ac­ca naar Paramaribo moe­ten voor het ver­rich­ten van werk­zaam­he­den. De le­den heb­ben aan­ge­ge­ven, dat ze plot­se­ling een schrij­ven ont­van­gen dat ze wor­den in­ge­zet in Paramaribo. Ze kun­nen zich hier­op niet eens voor­be­rei­den. Ze heb­ben een ver­zoek ge­daan aan bonds­voor­zit­ter Hu­go Blan­ker om aan de di­rec­tie van Open­baar Groen voor te leg­gen het to­ta­le rou­la­tie­sys­teem stop te zet­ten. Ze ho­pen dat dit gauw ge­beurt. “We wil­len graag in Sa­ram­ac­ca on­ze bij­dra­ge le­ve­ren”, al­dus de le­den. Ver­der brach­ten de me­de­wer­kers de la­ge lo­nen on­der de aan­dacht. Een on­der­houd­sme­de­wer­ker ver­dient net­to SRD 1000, waar­mee het niet mo­ge­lijk is om een ge­zin te on­der­hou­den. Van de bonds­voor­zit­ter kre­gen ze te ho­ren dat die zich zal in­zet­ten om za­ken te re­a­li­se­ren. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.