SLM ver­biedt ap­pa­ra­ten met li­thi­um­bat­te­rij op vluch­ten

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ter voor­ko­ming van een ex­plo­sie zijn al­le zelf­ba­lan­ce­ren­de ap­pa­ra­ten die wer­ken op een li­thi­um­bat­te­rij van­af van­daag ver­bo­den in ruim- en hand­ba­ga­ge op vluch­ten van de Su­ri­naam­se Lucht­vaart­maat­schap­pij (SLM). Dit staat op de sa­fe­ty alert fol­ders die op het pas­sa­ge­kan­toor van de SLM en bij al­le er­ken­de reis­bu­reaus zijn ge­plaatst.

In de fol­der staat dat de ho­ver­boards, zelf­ba­lan­ce­ren­de steps (scoo­ters), gra­vi­ty boards en e-ska­tes en­ke­le van de ap­pa­ra­ten zijn die niet mee­ge­no­men mo­gen wor­den op vluch­ten van de SLM, om­dat ze wer­ken op een li­thi­um­bat­te­rij. Ver­der staat in de fol­ders dat de li­thi­um­bat­te­rij­en kun­nen ver­hit­ten en vlam vat­ten in ge­val van een fa­brieks­fout, be­scha­di­ging of wan­neer er op een niet-cor­rec­te ma­nier mee wordt om­ge­gaan of wan­neer de­ze niet cor­rect wor­den op­ge­sla­gen. De brand kan zeer moei­lijk ge­blust wor­den, maar zou kun­nen wor­den be­stre­den met een ca­te­go­rie D (me­taal­brand)-brand­blus­ap­pa­raat of met een an­de­re ty­pe of ca­te­go­rie brand­blus­ser. Li­thi­um­bat­te­rij­en val­len on­der de ca­te­go­rie ge­vaar­lij­ke goe­de­ren en zul­len als zo­da­nig wor­den be­han­deld. ‘La­ten we al­len sa­men­wer­ken om on­ze ope­ra­ties op een aan­vaard­baar vei­lig­heids­ni­veau te hou­den’, staat op de sa­fe­ty alert fol­ders. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.