Im­port vuur­werk nog niet op gang

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Tot nu toe is er maar een con­tai­ner met vuur­werk ge­ïm­por­teerd. Be­dui­dend wei­nig in ver­ge­lij­king met voor­gaan­de ja­ren waar rond de­ze pe­ri­o­de van het jaar al ruim tien con­tai­ners bin­nen wa­ren. Daar­naast is het aan­tal vuur­wer­kim­por­teurs ook min­der. Vol­gens de Dienst der In­voer-Uit­voer en De­vie­zen Con­tro­le van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI) zijn het de­ze keer twaalf.

Door­gaans zijn het on­ge­veer 15 im­por­teurs die toe­stem­ming heb­ben om vuur­werk te im­por­te­ren. De im­port­pe­ri­o­de is tot eind de­cem­ber. De stan­daard­re­gels voor de im­port van de voor­gaan­de ja­ren gel­den nog steeds. Er is nog steeds een ver­bod op het bin­nen­ha­len van pro­fes­si­o­neel vuur­werk. Slechts con­su­men­ten­vuur­werk is toe­ge­staan. De con­tro­le van de dou­a­ne hier­op is ont­zet­tend scherp, om­dat be­we­zen is dat men­sen vin­ding­rijk zijn om het ver­bo­den vuur­werk on­der an­de­re na­men bin­nen te krij­gen. Een ab­so­lu­te ver­eis­te is dat op de ver­pak­king dui­de­lij­ke op­schrif­ten zijn, die aan­ge­ven om wat voor ty­pe vuur­werk het gaat. Ver­der is voor­af­gaand aan de im­port dui­de­lijk ge­steld dat het ge­luid van vuur­werk niet ho­ger mag zijn dan 100 de­ci­bel. Het trans­port van vuur­werk van­af de ha­ven naar de op­slag­plaat­sen ge­schiedt al­tijd in sa­men­wer­king met de brand­weer en de po­li­tie. De of- fi­ci­ë­le af­schiet- en ver­koop­pe­ri­o­de van vuur­werk vangt aan op 27 de­cem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.