Chi­nees film­fes­ti­val start van­daag

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het eer­ste Chi­ne­se film­fes­ti­val start van­daag in TBL Ci­ne­mas met de ver­to­ning van de ope­nings­film The Mas­ter. De Chi­ne­se am­bas­sa­de en de Su­ri­na­me Chi­ne­se Friends­hip As­so­ci­a­ti­on wil­len mid­dels het fes­ti­val de band tus­sen ons land en de Volks­re­pu­bliek Chi­na ver­rij­ken met de Chi­ne­se film­kunst.

Het film­fes­ti­val is on­der­deel van de vie­ring van veer­tig jaar di­plo­ma­tie­ke re­la­ties tus­sen de twee lan­den. De ac­ti­on-dra­mafilm The Mas­ter die al­leen toe­gan­ke­lijk is voor ge­no­dig­den, gaat over een be­oe­fe­naar van Wing Chun die er al­les aan doet om zijn mees­ters laat­ste wens in ver­vul­ling te doen gaan. De mees­ter die op ster­ven ligt, wil heel graag een mar­ti­al arts­school in Ti­an­jin heb­ben. Ti­an­jin was in die tijd het cen­trum van de Chi­ne­se mar­ti­al arts. Om het doel te re­a­li­se­ren, moet een van zijn leer­lin­gen eerst acht an­de­re mar­ti­al arts­scho­len uit­da­gen en ver­slaan. Wing Chun raakt op een ge­ge­ven mo­ment ver­strikt in zijn ei­gen mis­sie, om­dat hij een pi­on wordt van mach­ti­ge krijgs­he­ren en daar­door het le­ven van zijn vrouw en leer­ling in ge­vaar brengt. Uit­ein­de­lijk moet hij kie­zen tus­sen wat juist is en het ver­vul­len van de wens van zijn mees­ter.

De ove­ri­ge elf films die ver­spreid over vier we­ken ver­toond zul­len wor­den, kun­nen door ge­ïn­te­res­seer­den be­ke­ken wor­den te­gen be­ta­ling van een zach­te prijs. Het gaat om ver­schil­len­de gen­res van dra­ma, ro­man­tiek en thril­ler tot ac­tie. Al­le films zijn voor­zien van En­gel­se on­der­ti­te­ling. De films wor­den steeds op de don­der­dag, za­ter­dag, zon­dag en maan­dag ver­toond. De laat­ste film­dag is 14 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.