Ver­keers­on­ge­val ar­res­tan­ten­bus stremt trans­port

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De bus die wordt in­ge­zet voor het trans­por­te­ren van ar­res­tan­ten naar de rechts­zaal, was gis­te­ren be­trok­ken bij een aan­rij­ding. Rech­ter Cyn­thia Val­stein-Mont­nor zei dit gis­te­ren. Dit heeft er­voor ge­zorgd dat het trans­por­te­ren van ar­res­tan­ten naar de zit­ting iet­wat la­ter heeft plaats­ge­von­den. De rech­ter moest wach­ten op ar­res­tan­ten om za­ken te be­han­de­len. Ze vindt het wel erg dat er een ver­voers­pro­bleem is. Er wordt slechts één bus in­ge­zet voor het ar­res­tan­ten­trans­port en die was be­trok­ken bij het ver­keers­on­ge­luk. Na­dat de ar­res­tan­ten wa­ren aan­ge­voerd, kon de be­han­de­ling van de straf­za­ken ver­der plaats­vin­den.

Ad­vo­caat Ha­rold Belfor spreekt van over­macht, om­dat er spra­ke is ge­weest van een aan­rij­ding. Vol­gens hem is de vraag of er geen ver­van­gen­de op­los­sing was om de ar­res­tan­ten nog tij­dig op de zit­ting te krij­gen. Hij con­sta­teert dat dit on­der an­de­re heeft ge­maakt dat straf­za­ken iet­wat la­ter be­gon­nen. Hij zegt dat het meer­de­re ke­ren is voor­ge­ko­men dat ar­res­tan­ten niet tij­dig zijn aan­ge­voerd. Vol­gens de ad­vo­caat zwij­gen de in­stan­ties die be­kend zijn met de pro- ble­men. Hij be­treurt het dat men­sen veel­al op­ge­ven dat ze be­kend zijn met het ver­voers­pro­bleem, maar de vraag blijft vol­gens hem on­be­ant­woord wel­ke op­los­sin­gen voor de hand lig­gen om uit de­ze si­tu­a­tie te ge­ra­ken. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.