Die­ven uren­lang be­zig deur te for­ce­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Die­ven wa­ren de­ze week uren­lang be­zig de deur van een wo­ning op het Ker­sten­pro­ject in Han­na’s Lust te for­ce­ren. Ol­ton Pi­nas, trek­ker van de buurt­or­ga­ni­sa­tie in Han­na’s Lust, be­ves­tigt dit. De be­na­deel­de sliep toen de da­ders haar erf be­tra­den. Ze schrok wak­ker bij het ho­ren van ge­lui­den. De vrouw ging in haar woon­ka­mer en hoor­de hoe cri­mi­ne­len be­zig wa­ren haar deur te for­ce­ren. Het gaat om een ste­vi­ge hou­ten deur waar­door het moei­lijk was die open te bre­ken. De in­bre­kers wa­ren met een koe­voet be­zig de­ze te for­ce­ren, maar het ge­luk­te hen niet om hem open te krij­gen. Vol­gens de be­na­deel­de zou­den de man­nen drie uur be­zig zijn ge­weest. Het valt haar op dat on­danks dat zij met an­de­ren in het huis sprak en de te­le­vi­sie aan­stond, de die­ven on­ver­kort door­gin­gen. Ze stoor­den zich niet aan de huis­be­wo­ners.

Pi­nas zegt dat de vrouw het alarm van haar au­to aan­deed om de da­ders te ver­ja­gen. Vol­gens hem heeft de be­na­deel­de hier­mee de tips van de po­li­tie op­ge­volgd. De cri­mi­ne­len ver­plaat­sten zich in een wit bus­je. Eer­der zijn de man­nen ook in het pro­ject ge­zien toen ze be­zig wa­ren met een ‘orien­ta­tie­ron­de’. Ze zou­den ze­ker op twee plek­ken zijn ge­weest om te in­for­me­ren om welk ge­bied het gaat. Pi­nas ver­moedt dat de da­ders dat als smoes heb­ben ge­bruikt om de buurt te ver­ken­nen. Hij zegt dat van te­vo­ren er geen ver­moe­dens wa­ren, want an­ders had ie­mand het ken­te­ken van het wit­te bus­je ge­no­teerd. De po­li­tie is hier­van op de hoog­te ge­steld. Hij merkt dat de po­li­tie na de mel­ding van de po­ging tot in­braak gauw op de lo­ca­tie was. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.