Vrij­spraak voor be­vei­li­gings­me­de­wer­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Be­vei­li­gings­me­de­wer­ker Ruben K (47) is vrij­ge­spro­ken van de be­schul­di­ging van ver­duis­te­ring van SRD 100.000 op 29 sep­tem­ber vo­rig jaar. De rech­ter kwam niet tot het be­wijs dat de man schul­dig is. Het Open­baar Mi­nis­te­rie had tien maan­den cel­straf waar­van vier voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar te­gen hem geeist. De of­fi­cier van jus­ti­tie had ook ge­van­gen­ne­ming van de man, die mo­men­teel op vrije voe­ten is, ge­vraagd. Ruben K was op de be­wus­te dag sa­men met col­le­ga’s geld gaan op­ha­len bij di­ver­se be­drij­ven om dat te stor­ten op de bank. Een van zijn col­le­ga’s nam twee tas­sen met geld in ont­vangst bij een be­drijf. Uit­ein­de­lijk is van dit be­drijf slechts een tas met geld ge­stort op de bank. Ruben K ont­kent iets te we­ten van de dief­stal van de tas met SRD 100.000. Hij ver­klaart dat hij met de tas­sen met geld van al de be­drij­ven naar de bank ge­weest is om te stor­ten. Na het op­ha­len van het geld en na het stor­ten op de bank is de be­vei­li­gings­wa­gen ner­gens ge­stopt. Na 29 sep­tem­ber is Ruben K niet meer aan het werk ver­sche­nen. De di­rec­teur van het be­vei­li­gings­be­drijf van waar­de- en geld­trans­port heeft aan­gif­te ge­daan na­dat een van de tas­sen met geld werd ver­mist. Ad­vo­caat Ir­vin Kan­hai vindt dat het niet is be­we­zen dat Ruben K de tas met SRD 100.000 heeft ver­duis­terd. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.