Tol­hef­fing on­der­deel or­de­ning vuil­stort­plaats Moen­go

Times of Suriname - - BINNENLAND -

MAROWIJNE – De Be­stuurs­dienst van Marowijne heeft zijn han­den vol aan het op­rui­men van troep dat op on­ver­ant­woor­de wij­ze door der­den wordt ge­dumpt op en langs de weg naar de vuil­stort­plaats Moen­go. Cy­ra­no Asoi­tie, hoofd Be­heer en Be­stuur Res­sor­ten zegt aan de krant dat er on­langs een si­tu­a­tie is ont­staan dat de vuil­nis­wa­gen de stort­plaats niet kon be­rei­ken.

Op de weg die leidt naar de vuil­stort­plaats was er zo­da­nig ge­dumpt dat die on­be­gaan­baar is ge­wor­den voor de vuil­nistruck. Asoi­tie zegt dat het stre­ven is om in­gaan­de 1 no­vem­ber tol te hef­fen bij per­so­nen die zelf, on­der an­de­re on­der­ne­mers, het vuil naar de stort­plaats bren­gen. Vol­gens het hoofd komt het vaak voor dat er op on­ver­ant­woor­de wij­ze vuil ge­dumpt wordt. Voor­na­me­lijk on­der­ne­mers ma­ken zich schul­dig hier­aan. Waar­ne­mend dis­tricts­com­mis­sa­ris Jer­ry Mi­ran­da heeft er­voor ge­zorgd dat er een graaf­ma­chi­ne en bull­do­zer is in­ge­zet om het pro­bleem te ver­hel­pen. De stort­plaats is nu he­le­maal schoon. Asoi­tie zegt dat de Be­stuurs­dienst ge­nood­zaakt is tol te hef­fen, om­dat het steeds weer op­rui­men van vuil, dat onverantwoord is ge­dumpt, met ho­ge kos­ten ge­paard gaat. Van­uit het com­mis­sa­ri­aat wordt er ge­werkt aan de or­de­ning. Het is de be­doe­ling dat er per­so­nen in­ge­zet wor­den die er­op zul­len let­ten wie vuil dumpt, om hen de no­di­ge aan­wij­zin­gen te ge­ven waar het vuil ge­dumpt mag wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.