Jon­ge­man­nen op he­ter­daad be­trapt op mi­li­eu­ver­vui­ling

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - De po­li­tie heeft sa­men met het di­rec­to­raat Open­baar Groen twee jon­ge­man­nen op he­ter­daad be­trapt op het weg­gooi­en van vuil. De­ze twee jon­ge­man­nen na­men vuil van be­wo­ners van Wa­ge­nin­gen aan om het te­gen be­ta­ling te gooi­en op de vuil­stort­plaats. In plaats dat zij het vuil naar de vuil­stort­plaats brach­ten, gooi­den zij el­ke avond het vuil in de om­ge­ving van het zie­ken­huis van Wa­ge­nin­gen. Ray­mond Hi­ra, co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen, zegt dat het hun ver­baas­de dat er el­ke avond veel vuil werd ge­dumpt. Hier­door ont­stond er een enor­me stank. Sa­men met de po­li­tie en de mi­li­eu­po­li­tie werd een diep­gaand on­der­zoek in­ge­steld. Ook de buurt­be­wo­ners werd ge­vraagd om alert te zijn. Een van de jon­ge­man­nen werd op he­ter­daad be­trapt, toen hij in de mid­der­nacht het vuil wil­de weg­gooi­en. Hij werd ge­lijk aan­ge­spro­ken door de po­li­tie. Sa­men met zijn kom­paan en met de me­de­wer­king van Open­baar Groen moesten zij al het vuil weg­ha­len. Hi­ra geeft aan dat zij een 4-ton pick-up vol met vuil heb­ben op­ge­ruimd. De twee jon­ge­man­nen zijn ern­stig ge­waar­schuwd door de po­li­tie. Hi­ra doet een be­roep op de ge­meen­schap om alert te zijn en haar vuil op de juis­te ma­nier te ver­wer­ken. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.