Taal­vaar­dig­heid eer­ste­jaars­stu­den­ten van be­lab­berd ni­veau

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Dui­zen­den eer­ste­jaars­stu­den­ten moe­ten taal­toet­sen Ne­der­lands ma­ken. Ho­ge­scho­len en uni­ver­si­tei­ten zijn on­te­vre­den over hun taal­ni­veau.

Op an­de­re op­lei­din­gen is de toets voor­al een graad­me­ter om te be­pa­len hoe goed de stu­den­ten zijn. Waar no­dig moe­ten ze zich la­ten bij­spij­ke­ren. Do­cen­ten aan de ho­ge­scho­len en uni­ver­si­tei­ten zien dat de eer­ste­jaars sim­pel­weg niet spel­len of aan de lo­pen­de band gram­ma­ti­ca­fou­ten ma­ken. In an­de­re ge­val­len ont­breekt het aan een goe­de op­bouw van tek­sten. De re­sul­ta­ten van de stu­den­ten zijn niet over­al even goed. Aan de VU zak­te dit jaar 11 pro­cent van de stu­den­ten. De fa­cul­teit Gees­tes­we­ten­schap­pen van de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam (UvA) noemt een per­cen­ta­ge van 20. Aan de Ho­ge­school Rot­ter­dam heeft on­ge­veer de helft ex­tra hulp no­dig. En uit een on­der­zoek van de Ho­ge­school Arn­hem Nij­me­gen (HAN) bleek het per­cen­ta­ge ge­zak­ten te schom­me­len tus­sen de 14 en 54 pro­cent, af­han­ke­lijk van de op­lei­ding. “Glo­baal ge­zegd be­schikt het me­ren­deel van de stu­den­ten van de Ne­der­lands­ta­li­ge ba­cheloro­p­lei­din­gen bij aan­vang van de op­lei­ding niet over het start­ni­veau’’, vult Bas Schrij­ver, woord­voer­der van de Haag­se Ho­ge­school, aan. In het eer­ste jaar lukt het de mees­te wel om hun taal­vaar­dig­heid flink op te krik­ken. Dat is hard no­dig, vin­den de on­der­wijs­in­stel­lin­gen, want taal­vaar­dig­heid is een be­lang­rij­ke voor­spel­ler voor stu­die­suc­ces. Stu­den­ten die zich niet op tijd la­ten bij­spij­ke­ren, ko­men in de pro­ble­men bij het schrij­ven van werk­stuk­ken en scrip­ties. Bo­ven­dien val­len ze va­ker uit, blijkt uit on­der­zoe­ken. De Ne­der­land­se Taal­unie vindt dat al­le ho­ge­scho­len en uni­ver­si­tei­ten stan­daard ener­gie moe­ten ste­ken in het ver­be­te­ren van de taal­vaar­dig­heid. Op veel in­stel­lin­gen heerst nog steeds de ge­dach­te dat stu­den­ten van­zelf op een we­ten­schap­pe­lijk ni­veau ko­men. Maar, zegt de Taal­unie, daar heb­ben ze hulp bij no­dig. Een toets is niet de op­los­sing, vindt Pe­ter-Ar­no Cop­pen, hoog­le­raar Vak­di­dac­tiek aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen. “Stu­den­ten moe­ten tij­dens de ge­he­le stu­die op taal­vaar­dig­heid wor­den af­ge­re­kend.” Mid­del­ba­re scho­len her­ken­nen het pro­bleem. “Blijk­baar sluit de be­hoef­te van het ver­volg­on­der­wijs niet aan bij wat het voort­ge­zet on­der­wijs le­vert’’, stelt Stan Ter­meer van de VO-raad, vast. Op de Avans Ho­ge­school gaan ze juist een stap ver­der. Daar ko­men voor al­le stu­den­ten ho­ge­re taal­ei­sen, ge­du­ren­de de he­le stu­die. In het eer­ste jaar be­paalt de ho­ge­school met een taal­toets het ni­veau. Dat moet tij­dens de rest van de op­lei­ding wor­den op­ge­krikt. Wel­ke hbo’ers met de stren­ge­re re­gels te ma­ken krij­gen, is nog niet be­kend.

(AD.NL)

Een da­me is be­zig haar ma­ke-up te zet­ten, tij­dens het vol­gen van col­le­ga op de ho­ge­school. (Fo­to: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.