De­fen­sie­me­de­werk­ster ver­dacht van lek­ken naar ex-voor­man No Sur­ren­der

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BRE­DA - Een me­de­werk­ster van het mi­nis­te­rie van De­fen­sie zou ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie heb­ben door­ge­speeld aan ex-voor­man van mo­tor­club No Sur­ren­der, Klaas Ot­to. De 38-ja­ri­ge vrouw wordt ver­dacht van vals­heid in ge­schrif­te en schen­ding van haar ambts­ge­heim, meldt de po­li­tie gis­te­ren. Ze is aan­ge­hou­den. Vol­gens de Te­le­graaf was de me­de­werk­ster ver­liefd op Klaas Ot­to. Ze zou hem zelfs op de ka­zer­ne heb­ben uit­ge­no­digd. Een woord­voer­der laat we­ten dat De­fen­sie op het spoor naar de vrouw is ge­zet door Ot­to zelf, maar kan niet meer in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie ge­ven. Het is on­dui­de­lijk wat haar func­tie is bij De­fen­sie. Ot­to werd in ju­li aan­ge­hou­den als ver­dach­te in een groot on­der­zoek van po­li­tie en jus­ti­tie. Wit­was­sen en af­per­sing zijn de be­lang­rijk­ste be­schul­di­gin­gen te­gen hem. Bo­ven­dien wordt hij ver­dacht van be­trok­ken­heid bij een gra­naat­aan­slag en brand bij een an­der mo­tor­club­lid met wie hij ru­zie had. Vo­ri­ge week werd zijn voor­ar­rest ver­lengd.

Het is niet voor het eerst dat me­de­wer­kers van po­li­tie of jus­ti­tie in aan­ra­king ko­men met cri­mi­na­li­teit. Ruim een jaar ge­le­den werd agent Mark M. ont­sla­gen en aan­ge­hou­den. M. werk­te van 2009 tot zijn ar­res­ta­tie in ok­to­ber 2015 bij de po­li­tie. Bij de Eind­ho­venaar vond de po­li­tie drugs, een gro­te hoe­veel­heid ver­trou­we­lij­ke po­li­tie-in­for­ma­tie, stoor­zen­ders en een geld­be­drag van 240 dui­zend eu­ro in con­tan­ten. Hij werd door oud-korps­chef Gerard Bou­man van de Na­ti­o­na­le Po­li­tie be­ti­teld als ‘de rots­te ap­pel sinds tij­den’.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.