Gold­berg ac­cep­teert uit­da­ging Le­snar

Times of Suriname - - SPORT -

WWE - “Brock Le­snar, jij bent de vol­gen­de, maar be­lang­rij­ker, jij bent de laat­ste”, zei Bill Gold­berg tij­dens Mon­day Night Raw. Na een af­we­zig­heid van twaalf jaar maak­te de le­gen­de Gold­berg weer zijn in­tre­de in de ring en ac­cep­teer­de de uit­da­ging van Le­snar, die ge­daan werd door zijn ma­na­ger Paul Hey­man. Het is of­fi­ci­eel nog niet be­kend wan­neer en waar de­ze twee reu­zen el­kaar zul­len tref­fen, maar er wordt ge­zegd dat dit ge­vecht zal plaats­vin­den op 20 no­vem­ber tij­dens Sur­vi­vor Series in het Air Ca­na­da Cen­tre. Gold­berg gaf aan dat hij veel ge­mist heeft. Naast wor­ste­len, heeft hij ook het in con­tact tre­den met kin­de­ren ge­mist. WWE heeft hem de mo­ge­lijk­heid ge­ge­ven om een be­te­re band te heb­ben met kin­de­ren, door hem op tour te stu­ren voor de pro­mo­tie van WWE 2K17. Hij ac­cep­teert vol­gens hem daar­om het ge­vecht te­gen Le­snar. De­ze zal de twee­de keer zijn dat Gold­berg en Le­snar el­kaar zul­len be­kam­pen. De eer­ste keer was tij­dens Wrest­leMa­nia XX in 2004. Gold­berg won de wed­strijd en Le­snar ver­liet WWE. Gold­berg is een Ame­ri­kaan­se ac­teur, voor­ma­li­ge Ame­ri­kaan­se foot­ball-spe­ler en pro­fes­si­o­ne­le wor­ste­laar. Hij was als wor­ste­laar voor­al be­kend van zijn tijd bij het World Cham­pi­ons­hip Wrest­ling (WCW) van 1997 tot 2001, en World Wrest­ling En­ter­tain­ment van 2003 tot 2004. Tij­dens zijn pe­ri­o­de bij WCW, in de ja­ren 90, do­mi­neer­de hij en was 173 wed­strij­den on­ge­sla­gen, tot­dat Ke­vin Nash daar een eind aan maak­te. In WCW ver­o­ver­de hij vier kam­pi­oen­schap­pen, waar­van een keer het WCW World Hea­vy­weight Cham­pi­ons­hip, twee keer het WCW Uni­ted Sta­tes Hea­vy­weight Cham­pi­ons­hip en een keer het WCW World Tag Team Cham­pi­ons­hip. Na zijn ver­trek bij WCW, ging hij naar de WWE waar hij een keer het WWE World Hea­vy­weight Cham­pi­ons­hip won.

Hij werd door WWE er­kend als de eer­ste on­ge­sla­gen we­reld­kam­pi­oen in de ge­schie­de­nis van het pro­fes­si­o­neel wor­ste­len en de eer­ste wor­ste­laar die de Big Gold Belt-ver­sie heeft ge­hou­den in de WCW en WWE. Voor­dat Gold­berg een pro­fes­si­o­ne­le wor­ste­laar werd, was hij een Ame­ri­can foot­ball-spe­ler. Na zijn pen­si­o­ne­ring van het pro­fes­si­o­neel wor­ste­len, werk­te hij voor de mixed mar­ti­al arts als com­men­ta­tor. Tij­dens en na zijn pro­fes­si­o­ne­le wor­stel­car­ri­è­re ver­scheen Gold­berg in ver­schei­de­ne films en te­le­vi­sie­se­ries.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.