Rooney nog niet uit­ge­speeld

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Way­ne Rooney be­leeft de laat­ste we­ken niet de ge­luk­kig­ste pe­ri­o­de uit zijn car­ri­è­re. De aan­val­ler ver­loor eerst zijn ba­sis­plaats bij Man­ches­ter Uni­ted en moest in de laat­ste in­ter­land van En­ge­land ook op de bank be­gin­nen. Wat hem be­treft, is hij met zijn der­tig jaar nog niet te oud om te spe­len voor the Red De­vils, maar hij weet ook dat hij niet de uit­ein­de­lij­ke be­slis­sing neemt.

“Ik denk graag dat ik nog steeds el­ke wed­strijd kan spe­len, maar het is na­tuur­lijk aan de ma­na­ger om te be­slis­sen en ik res­pec­teer dat. Ik ben er klaar voor als hij me no­dig heeft. Ik word vol­gen­de week 31 en ik heb nog veel voet­bal in me”, ver­telt hij op de web­si­te van zijn club. “Ik ben al­tijd in de ba­sis be­gon­nen en dit is een nieu­we uit­da­ging, een nieuw hoofd­stuk. Na­tuur­lijk wil ik spe­len. Ik moet ge­woon hard blij­ven wer­ken en dan weet ik ze­ker dat mijn kan­sen zul­len ko­men. Dan is het aan mij om ze te pak­ken.”

Uni­ted staat mo­men­teel op de ze­ven­de plaats in de Pre­mier Le­a­gue, maar Rooney heeft een lands­ti­tel nog niet uit het hoofd ge­zet: “Ik denk dat we dit sei­zoen mee­doen. We heb­ben het ge­loof nog steeds en dat is al­leen maar toe­ge­no­men na­dat ik de af­ge­lo­pen maan­den met de­ze trai­ner en de­ze spe­lers heb ge­werkt. Ik denk dat we een ge­wel­dig team heb­ben, dat klaar is om mee te doen. Ik weet ze­ker dat we over en­ke­le we­ken een ei­gen speel­stijl heb­ben ont­wik­keld, de stijl van de trai­ner.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.