Win­naars Pre­si­dent Cup steeds in SRD uit­be­taald

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De win­naars van de Pre­si­dent Cup van de af­ge­lo­pen twee ja­ren zijn steeds in Su­ri­naam­se Dol­lars uit­be­taald, ter­wijl de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) de be­dra­gen van de prij­zen­pot in USD aan­geeft. Ook dit jaar heeft de SVB de be­dra­gen van de prij­zen­pot van de Pre­si­dent Cup, die zon­dag tus­sen Ro­bin­hood en In­ter Moen­go Tapoe (IMT) zal gaan, in USD aan­ge­ge­ven. De win­naar krijgt USD 10.000, ter­wijl de ver­lie­zer USD 5.000 in ont­vangst mag ne­men. In 2014 werd Leo Vic­tor kam­pi­oen van de Pre­si­dent Cup en in 2015 be­mach­tig­de Nishan’42 de­ze. Bei­de teams heb­ben hun prij­zen al ge­had, maar in SRD. Dit heb­ben Mauri­ce Is­sa, voor­zit­ter van Leo Vic­tor, en As­hok De­bis­a­run, voor­zit­ter van Nishan’42, be­ves­tigd. IMT was in bei­de ja­ren de ver­lie­zen­de par­tij, en het team uit Moen­go kreeg zijn prijs ook in SRD, laat de on­der­voor­zit­ter, Ro­nald Kwa­sie we­ten. Zon­dag zul­len An­dy At­mo­di­med­jo, trai­ner van IMT, en Johan Vors­wijk, trai­ner van Ro­bin­hood, pro­be­ren de­ze pres­ti­gi­eu­ze prijs we­der­om te ver­o­ve­ren. At­mo­di­med­jo won de­ze prijs al met zijn voor­ma­li­ge club, Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC), ter­wijl Vors­wijk de­ze al drie keer heeft ge­won­nen, maar dan als spe­ler. Twee keer met Ro­bin­hood en een keer met Voor­waarts. Bei­de trai­ners ge­ven aan dat zij een goe­de voor­be­rei­ding ach­ter de rug heb­ben met hun team. At­mo­di­med­jo is twee we­ken ge­le­den aan­ge­steld nieu­we trai­ner van IMT en hij wil di­rect een prijs pak­ken met zijn nieu­we club. IMT was in de af­ge­lo­pen twee ja­ren steeds in de fi­na­le van de Pre­si­dent Cup, maar het ver­loor bei­de ke­ren. De trai­ner is van me­ning dat dit jaar de lands­kam­pi­oen ver­plicht is de­ze cup te win­nen en een goe­de start in te lui­den voor het nieu­we sei­zoen. Vors­wijk wil ook niets an­ders dan win­nen. Hij weet dat het niet ge­mak­ke­lijk zal wor­den om van de lands­kam­pi­oen te win­nen, maar hij ge­looft dat zijn team wel goe­de kan­sen maakt om te win­nen. Vors­wijk geeft tot slot aan dat Ro­bin­hood zich niet ver­de­di­gend zal op­stel­len in de­ze fi­na­le, maar het zal ge­woon zijn spel spe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.