Ka­nye West ont­kent be­schul­di­gen Dra­ke

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­nye West haal­de on­langs bij een op­tre­den kei­hard uit naar men­sen die hem na zou­den apen. Nu ont­kent de rap­per dat hij re­fe­reer­de naar Dra­ke. Tij­dens zijn show in Ed­mon­ton liet de rap­per we­ten er niet van ge­diend te zijn dat an­de­re rap­pers ko­pi­ë­ren. Ka­nye West ver­ze­ker­de zijn pu­bliek er­van dat hij de­ge­ne is die het zwe­ven­de po­di­um in het le­ven heeft ge­roe­pen. “Dit is het ori­gi­neel. Ac­cep­teer geen imi­ta­ties. Je bent nu met de rap God”, ver­klaar­de West, voor­dat hij an­de­re ar­ties­ten van be­schul­dig­de zijn ide­ëen te ste­len. Vol­gens TMZ was zijn aan­val ge­richt op ‘jon­ge gast­jes in de rap­we­reld die van hem zou­den pro­fi­te­ren’. Een woord­voer­der van West ver­klaart ech­ter dat Ka­nye op geen en­ke­le wij­ze Dra­ke be­schul­dig­de. “Hij heeft niets dan re­spect voor Dra­ke en ze zijn nog steeds be­zig om sa­men mu­ziek te ma­ken.” Ka­nye zal zijn zwe­ven­de po­di­um ove­ri­gens nog lan­ger no­dig heb­ben, nu be­kend werd ge­maakt dat hij zijn tour door Noord-Ame­ri­ka zal ver­len­gen. Ook zijn er da­ta toe­ge­voegd van de shows in Phi­l­a­delp­hia en De­troit, waar West zijn show an­nu­leer­de na­dat zijn vrouw Kim Kar­das­hi­an in Pa­rijs was over­val­len door ge­wa­pen­de man­nen.

(DE TE­LE­GRAAF/Fo­to: Dai­ly Mail/Fo­to1:

Lai­ney Gos­sip)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.