Over­leg in Pa­rijs moet Mosul vrij­wa­ren van cha­os na val IS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - Ter­wijl de aan­val op Mosul dins­dag in een la­ge­re ver­snel­ling werd voort­ge­zet, kon­dig­de de Fran­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Je­anMarc Ayrault een in­ter­na­ti­o­na­le bij­een­komst aan over de toe­komst van de Ira­ke­se stad. Col­le­ga­mi­nis­ters van een aan­tal wes­ter­se lan­den en lan­den in de re­gio be­spre­ken van­daag in Pa­rijs hoe vre­de en sta­bi­li­teit kun­nen wor­den ge­ga­ran­deerd wan­neer Is­la­mi­ti­sche Staat een­maal is ver­dre­ven uit het laatst over­ge­ble­ven bol­werk in Irak van de ex­tre­mis­ten.

Ge­spro­ken zal wor­den over de be­scher­ming van bur­gers, hulp­ver­le­ning en het toe­kom­sti­ge be­stuur van de stad. De vrees be­staat dat Mosul na het ver­drij­ven van IS ten prooi valt aan be­stuur­lij­ke cha­os en ge­weld­da­di­ge ri­va­li­teit tus­sen et­ni­sche en re­li­gi­eu­ze groe­pen. In het gro­ten­deels soen­ni­ti­sche Mosul kan de aan­we­zig­heid van sjii­ti­sche mi­li­ties pro­ble­men op­le­ve­ren. De sek­ta­ri­sche strijd tus­sen soen­nie­ten en sji­ie­ten is al ja­ren de groot­ste be­drei­ging voor de sta­bi­li­teit in Irak.

Vol­gens Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal heb­ben re­ge­rings­troe­pen en sjii­ti­sche mi­li­ties de af­ge­lo­pen maan­den oor­logs­mis­da­den ge­pleegd in soen­ni­ti­sche ste­den waar­uit IS was ver­dre­ven. “Na ont­snapt te zijn aan de ti­ran­nie van IS, werd op soen­ni­ti­sche Ara­bie­ren wreed wraak ge­no­men voor door IS ge­pleeg­de mis­drij­ven”, al­dus een dins­dag ge­pu­bli­ceerd Am­ne­sty­rap­port. “De Ira­ke­se au­to­ri­tei­ten moe­ten zor­gen dat de­ze ver­schrik­ke­lij­ke mis­stan­den zich niet her­ha­len in Mosul.” De mi­nis­ters zul­len in Pa­rijs ook pra­ten over de wij­ze waar­op IS kan wor­den ver­dre­ven uit Raq­qa, hun ‘hoofd­stad’ in Sy­rië. Na de ver­o­ve­ring van Mosul zal Raq­qa in beeld ko­men als doel­wit van de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie die een eind wil ma­ken aan het ka­li­faat van IS. Uit Mosul ver­dre­ven IS-strij­ders zul­len waar­schijn­lijk naar Raq­qa trek­ken. “We kun­nen niet toe­staan dat IS zich her­groe­peert en een nog ge­vaar­lij­ker bol­werk cre­ëert”, zei Ayrault. De op­mars van het Ira­ke­se le­ger en Koer­di­sche een­he­den naar Mosul ver­liep dins­dag tra­ger dan op maan­dag, de eer­ste dag van het of­fen­sief. Het aan­tal op IS ver­o­ver­de dor­pen be­draagt nu cir­ca twin­tig. On­ge­veer de helft daar­van is in han­den van Koer­di­sche peshmer­gastrij­ders. Het le­ger be­reik­te de rand van de van oor­sprong chris­te­lij­ke stad Ham­da­niyah, op 20 ki­lo­me­ter ten zuid­oos­ten van Mosul. De front­li­nie ten oos­ten van Mosul, waar de Koer­den maan­dag snel op­ruk­ten, was dins­dag gro­ten­deels rus­tig. “We hou­den on­ze po­si­ties vast”, zei de Koer­di­sche ko­lo­nel Khat­har Sheikhan. “Het Ira­ke­se le­ger zal nu voor­bij de ge­bie­den on­der on­ze con­tro­le trek­ken.” Een woord­voer­der van de door de VS ge­lei­de in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie zei dat de ope­ra­tie uit­ste­kend ver­loopt. “Er is geen pau­ze in de po­gin­gen Mosul te be­vrij­den”, al­dus ko­lo­nel Jo­hn Dor­ri­an. “Som­mi­ge com­man­dan­ten heb­ben hun doel snel­ler be­reikt dan ge­pland, na licht ver­zet te heb­ben ont­moet.” In­wo­ners van Mosul zeg­gen dat IS bur­gers in de stad ge­bruikt als men­se­lijk schild. Meer dan hon­derd fa­mi­lies zijn wij­ken in het oos­ten en zui­den van de stad ont­vlucht die het eerst in de vuur­li­nie kun­nen ko­men te lig­gen. Een deel van de fa­mi­lies zou zijn on­der­ge­bracht in ge­bou­wen die tot voor kort door IS wer­den ge­bruikt en daar­om mo­ge­lijk doel­wit zijn bij lucht­aan­val­len.

(de Volks­krant)

Ma­lik Oba­ma, pre­si­dent Barack Oba­ma’s half­broer, steunt de Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat Do­nald Trump. (TruthFeed)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.