Fran­se po­li­tie de­mon­streert te­gen ge­weld en eist meer blauw op straat

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FRANK­RIJK - De Fran­se po­li­tie is het aan­hou­den­de ge­weld te­gen po­li­tie­agen­ten zat. Dins­dag de­mon­streer­den agen­ten in Mar­seil­le, Pa­rijs en de Pa­rij­se voor­stad Evry. Een dag eer­der blok­keer­den po­li­tie­men­sen een half uur lang de Champs-Ely­s­ées in Pa­rijs. Voor vol­gen­de week woens­dag is een stil­le de­mon­stra­tie aan­ge­kon­digd. De po­li­tie­men­sen ei­sen meer blauw op straat en stren­ge­re straf­fen. De Fran­se po­li­tie zijn de si­tu­a­tie beu. Het hand­ha­ven van de or­de in de grim­mi­ge voor­ste­den van Pa­rijs en de gro­te pro­vin­cie­ste­den is nooit een ge­mak­ke­lij­ke taak ge­weest. Maar sinds de aan­sla­gen van 2015 wor­den de or­de­troe­pen op gro­te schaal in­ge­zet voor het be­vei­li­gen van de be­vol­king te­gen ter­reur­aan­sla­gen. Ook de jun­gle in Ca­lais trekt een zwa­re wis­sel op de po­li­tie. El­ke avond moet zij op­tre­den te­gen mi­gran­ten die vracht­wa­gens pro­be­ren te be­stor­men. Daar­naast werd de po­li­tie dit voor­jaar her­haal­de­lijk aan­ge­val­len door rel­schop­pers die de de­mon­stra­ties te­gen de om­stre­den ar­beids­wet ver­stoor­den. Je­anPhi­lip­pe Boz­zo­la van de po­li­tie­vak­bond Un­sa Po­li­ce sprak van al­ge­he­le men­se­lij­ke ver­moeid­heid. De drup­pel die de em­mer deed over­lo­pen was de aan­val op een po­li­tie­au­to in de Pa­rij­se voor­stad Viry-Châ­til­lon, en­ke­le we­ken ge­le­den. De rui­ten van de au­to wer­den in­ge­sla­gen, mo­lo­tov­cock­tails naar bin­nen ge­gooid en de por­tie­ren ge­blok­keerd. Een van de in­zit­ten­de agen­ten ver­keert nog steeds in le­vens­ge­vaar, de an­de­re heeft in­mid­dels het zie­ken­huis ver­la­ten.

Nor­maal ge­spro­ken zou­den de agen­ten be­ge­leid wor­den door de CRS, de Fran­se mo­bie­le een­heid. Maar die was niet be­schik­baar, van­we­ge Ca­lais en de drei­ging van ter­ro­ris­me. “We heb­ben het ge­voel dat we in de steek wor­den ge­la­ten”, al­dus de po­li­tie­man. Maan­dag­avond ver­za­mel­den de agen­ten zich bij het Hôpi­tal Saint-Louis in Pa­rijs, waar de zwaar­ge­won­de po­li­tie­man uit Viry-Châ­til­lon wordt ver­pleegd. Van daar­uit trok­ken zij naar de Champs Ely­s­ées, waar zij het ver­keer eni­ge tijd blok­keer­den. Het pro­test ont­stond spon­taan, bui­ten de vak­bon­den om. De lei­ding van de po­li­tie be­staat uit car­ri­è­re­ma­kers, de vak­bon­den zijn ver­wik­keld in on­der­lin­ge con­flic­ten en jus­ti­tie is niet streng ge­noeg en to­taal niet ge­ïn­te­res­seerd in ons, sms’te een po­li­tie­man maan­dag­mid­dag. ‘We moe­ten ons aan­een­slui­ten. Als blauw’, al­dus de sms. De agen­ten zijn hun boek­je vol­ko­men te bui­ten ge­gaan De agen­ten flo­ten dins­dag hun hoog­ste baas uit. Vol­gens di­rec­teur-ge­ne­raal Jean-Marc Fal­co­ne wa­ren de agen­ten hun boek­je te bui­ten ge­gaan door de Champs-Ely­s­ées te blok­ke­ren met po­li­tie­au­to’s met zwaai­lich­ten. Hij dreig­de met sanc­ties. Fal­co­ne bond in en zei de ‘wan­hoop’ van de po­li­tie in­mid­dels te be­grij­pen. Mi­nis­ter Ca­ze­neu­ve van Bin­nen­land­se Za­ken toon­de even­eens be­grip, hoe­wel hij de be­to­ging strij­dig acht­te met de be­roeps­ethiek van de po­li­tie. De po­li­tie­men­sen ver­wij­ten Ca­ze­neu­ve dat hij wel­is­waar mar­ti­a­le ver­kla­rin­gen af­legt te­gen ge­weld­ple­gers, maar te wei­nig doet. De recht­se op­po­si­tie steunt de agen­ten, maar staat niet sterk in dit dos­sier. On­der pre­si­dent Sar­ko­zy wer­den in to­taal 10 dui­zend ba­nen ge­schrapt bij de po­li­tie, na de fi­nan­cie­le cri­sis van 2008. Pre­si­dent Hol­lan­de be­loof­de 5 dui­zend nieu­we ba­nen te cre­ë­ren, maar slaagt er niet in zijn be­lof­te waar te ma­ken, ook om­dat de po­li­tie­scho­len niet in staat zijn op kor­te ter­mijn vol­doen­de nieu­we agen­ten af te le­ve­ren.

(de Volks­krant)

Door het aan­hou­den­de ge­weld te­gen po­li­tie­agen­ten in Frank­rijk wil­len de po­li­ties meer blauw op straat zien. (Your News Wi­re)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.