Turk­se po­li­tie doodt ver­dach­te IS-zelf­moord­ter­ro­rist

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - De Turk­se po­li­tie heeft een ver­moe­de­lij­ke IS­mi­li­tant dood­ge­scho­ten die een zelf­moord­aan­slag in de hoofd­stad An­ka­ra zou heb­ben be­raamd. Dat meldt het staats­agent­schap Ana­do­lu. Een an­ti­ter­reur­een­heid ach­ter­volg­de de ver­dach­te tot op de ne­gen­de ver­die­ping van een ge­bouw in de buurt van An­ka­ra, waar hij op de nacht van dins­dag op woens­dag rond drie uur (plaat­se­lij­ke tijd) tij­dens een vuur­ge­vecht werd ge­dood. De man had het vuur ge­o­pend na­dat de po­li­tie hem had op­ge­dra­gen zich over te ge­ven. De po­li­tie trof ex­plo­sie­ven aan, gou­ver­neur Er­can Top­a­ca ver­klaar­de dat er ver­moe­dens wa­ren dat de ver­dach­te open­ba­re eve­ne­men­ten in de hoofd­stad als doel­wit had. Vol­gens Ana­do­lu was de 24-ja­ri­ge man af­kom­stig uit de zuid­oos­te­lij­ke Koer­di­sche stad Diy­ar­ba­kir.

Na­dat hij van de in­lich­tin­gen­dien­sten ver­nam dat mi­li­tan­ten aan­sla­gen plan­den in de hoofd­stad, ver­bood de gou­ver­neur van An­ka­ra maan­dag al­le open­ba­re bij­een­kom­sten en de­mon­stra­ties tot eind no­vem­ber. Dat ver­bod komt er on­der een nood­wet die in ju­li na de mis­luk­te staats­greep van kracht werd. Sinds twee maan­den voert Tur­kije aan zijn zui­de­lij­ke grens een mi­li­tai­re ope­ra­tie uit waar­bij het land re­bel­len steunt in hun strijd te­gen IS.

IS en Koer­di­sche mi­li­tan­ten heb­ben de voor­bije maan­den aan­sla­gen ge­pleegd in An­ka­ra. Eer­der de­ze maand blie­zen twee ver­dach­te le­den van de Koer­di­sche PKK zich­zelf op tij­dens een con­fron­ta­tie met de po­li­tie in An­ka­ra. Aan­ge­no­men wordt dat de twee een aan­slag met een bom­au­to be­raam­den.

(HLN)

De po­li­tie in An­ka­ra na een van de ve­le bom­aan­sla­gen. (Sput­nik In­ter­na­ti­o­nal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.