Ver­e­nig­de Na­ties ver­hoogt aan­tal blauw­hel­men in Kins­ha­sa

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben het aan­tal blauw­hel­men in de Con­go­le­se hoofd­stad Kins­ha­sa op­ge­trok­ken, om het hoofd te bie­den aan mo­ge­lijk ge­weld ten ge­vol­ge van het uit­stel van de pre­si­dents­ver­kie­zing in het land. Dat heb­ben VN­ver­ant­woor­de­lij­ken gis­te­ren ge­meld. In to­taal wer­den bij­na drie­hon­derd ex­tra sol­da­ten en po­li­tie­agen­ten van Mo­nus­co (de VN-mis­sie in de De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek Con­go) van­uit het oos­ten van het land naar de hoofd­stad ge­bracht.

“We be­rei­den ons voor op al­le mo­ge­lijk­he­den en heb­ben maat­re­ge­len ge­no­men om on­ze aan­we­zig­heid in Kins­ha­sa te ver­gro­ten”, al­dus het hoofd van de vre­des­ope­ra­ties Her­vé Lad­sous, die ech­ter waar­schuwt dat de ex­tra vre­des­troe­pen niet vol­doen­de zul­len zijn in­dien het tot gro­te span­nin­gen komt in de hoofd­stad. “We mo­gen niet ver­ge­ten dat Kins­ha­sa een stad is met 11 mil­joen in­wo­ners en dat Mo­nus­co niet de man­schap­pen of het man­daat heeft om de vei­lig­heid te be­wa­ren.”

De ‘Na­ti­o­na­le Dia­loog’ in Con­go heeft maan­dag een ak­koord ge­slo­ten om de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen uit te stel­len tot april 2018. De op­po­si­tie ver­werpt het ak­koord ech­ter, om­dat ze vindt dat pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la moet ver­trek­ken na het ein­de van zijn ambts­ter­mijn op 20 de­cem­ber. Ze heeft op­ge­roe­pen tot een ‘jour­née vil­le mor­te’, een al­ge­me­ne sta­king, om druk te zet­ten op Ka­bi­la. Con­go is ver­wik­keld in een die­pe cri­sis sinds de her­ver­kie­zing van pre­si­dent Ka­bi­la in 2011 tij­dens een ver­kie­zing die werd ge­ken­merkt door zwa­re ver­kie­zings­frau­de. Af­ge­lo­pen maand kwa­men nog 49 men­sen om het le­ven bij zwa­re ma­ni­fes­ta­ties te­gen de pre­si­dent. (HLN)

De blauw­hel­men in Con­go. (News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.