Brit­se po­li­ti­cus wil leef­tijd kind­mi­gran­ten be­pa­len met tand­heel­kun­dig on­der­zoek

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - Een Brit­se po­li­ti­cus wil dat er een tand­heel­kun­dig on­der­zoek komt bij de 14 ‘kind­mi­gran­ten’ die maan­dag van­uit Ca­lais zijn aan­ge­ko­men in En­ge­land. Sinds de komst le­ven er vra­gen over de leef­tijd van de jon­ge­man­nen van wie er som­mi­gen ou­der uit­zien dan ‘14 tot 17 jaar’.

Om­dat ze geen iden­ti­teits­pa­pie­ren heb­ben, is er vol­gens het Con­ser­va­tie­ve ka­mer­lid Da­vid Da­vies geen an­de­re be­trouw­ba­re ma­nier om vast te stel­len dat het hier in­der­daad om kin­de­ren gaat. De jon­ge­ren, on­der meer af­kom­stig uit Sy­rië en Soe­dan, zijn uit­ge­ko­zen om­dat ze hier fa­mi­lie heb­ben wo­nen. Ze zijn de eer­sten van een groep van hon­derd die zal ar­ri­ve­ren voor­dat de Fran­sen The Jun­gle (bij Ca­lais) vol­gen­de week met de grond ge­lijk gaan ma­ken. Vluch­te­lin­gen­or­ga­ni­sa­ties heb­ben kri­tiek ge­uit op de ne­ga­tie­ve beeld­vor­ming in de En­gel­se pers. “Aan ie­mands voor­ko­men is niet al­tijd af te zien wat de leef­tijd is”, be­weer­de Ju­dith Den­nis van de Re­fu­gee Coun­cil. Het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken be­weert dat li­cha­me­lijk on­der­zoek van mi­gran­ten in strijd is met de re­gels. Uit on­der­zoek is ge­ble­ken dat twee der­de van de kind­mi­gran­ten die sinds sep­tem­ber 2015 naar het ei­land zijn ge­ko­men, toch ou­der is dan aan­van­ke­lijk werd aan­ge­no­men.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.