Ecu­a­dor be­ves­tigt be­per­ken in­ter­net­toe­gang Ju­li­an As­san­ge

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ECU­A­DOR - De re­ge­ring van Ecu­a­dor heeft gis­te­ren be­ves­tigd dat het de in­ter­net­toe­gang van Wi­kileaks-op­rich­ter Ju­li­an As­san­ge sinds zon­dag heeft be­perkt na­dat Wi­kileaks do­cu­men­ten van Hil­la­ry Clin­ton’s pre­si­dents­cam­pag­ne open­baar had ge­maakt. Wi­kileaks ver­tel­de zon­dag al over de be­perk­te in­ter­net­toe­gang van As­san­ge, die nog steeds ver­blijft op de am­bas­sa­de van Ecu­a­dor in Lon­den. Door het nieuws van de in­ter­net­be­per­king van As­san­ge ont­ston­den ge­ruch­ten dat Ecu­a­dor mo­ge­lijk door de VS zou zijn ge­dwon­gen om maat­re­ge­len te ne­men te­gen As­san­ge. De re­ge­ring van Ecu­a­dor zei ech­ter dat het land niet zwicht on­der de druk van an­de­re lan­den en dat de in­ter­net­toe­gang uit­slui­tend was be­perkt, om­dat Ecu­a­dor zich niet wil men­gen in ver­kie­zings­pro­ces­sen of een voor­keur voor een kan­di­daat wil heb­ben.

As­san­ge kreeg asiel aan­ge­bo­den door Ecu­a­dor in de am­bas­sa­de in Lon­den, na­dat een Brit­se rech­ter had be­paald dat de Au­stra­li­ër zou mo­gen wor­den uit­ge­le­verd aan Zwe­den. Daar zou hij wor­den on­der­vraagd om­dat hij mo­ge­lijk twee vrou­wen sek­su­eel zou heb­ben mis­bruikt. As­san­ge vreest dat hij in Zwe­den wordt uit­ge­le­verd aan de VS voor zijn rol bij het lek­ken van Wi­kileaks-do­cu­men­ten over on­der meer het Ame­ri­kaan­se le­ger.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.