Ar­gen­ti­nië en Chi­li plan­nen An­de­s­tun­nel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ARGENTINIE - Ar­gen­ti­nië en Chi­li heb­ben ein­de­lijk een se­ri­eus plan ge­lan­ceerd voor de aan­leg van een 14 ki­lo­me­ter lan­ge tun­nel door de An­des. Die moet de reis­tijd tus­sen bei­de lan­den over de weg aan­zien­lijk ver­kor­ten. Het pro­ject, waar­voor al in 2011 een stu­die is ge­maakt, kan in tien jaar ge­re­a­li­seerd zijn. Dat zei de Ar­gen­tijn­se mi­nis­ter van Trans­port, gis­te­ren.

De re­ge­rin­gen van bei­de Zuid-Ame­ri­kaan­se sta­ten heb­ben nu af­ge­spro­ken werk te ma­ken van het bo­ren van een ver­bin­dings­rou­te op een hoog­te van 3800 tot 4070 me­ter. De hui­di­ge grens­over­gang is op 4780 me­ter en te be­rei­ken via een ge­vaar­lij­ke weg. De ‘Agua Ne­gra’-tun­nel gaat 1,3 mil­jard eu­ro kos­ten en geldt als een van de groot­ste in­fra­struc­tu­re­le pro­jec­ten op het con­ti­nent. De aan­be­ste­ding be­gint zo snel mo­ge­lijk.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.