In­heem­se vol­ke­ren be­te­re bos­be­heer­ders dan mul­ti­na­ti­o­nals

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

In­heem­se vol­ke­ren blij­ken veel be­ter te sla­gen in duur­zaam bos­be­heer dan gro­te mul­ti­na­ti­o­nals. Ze krij­gen daar nau­we­lijks er­ken­ning voor. Het vei­lig stel­len van hun ge­bruiks­rech­ten op het land dat ze be­wer­ken is goed voor het kli­maat en helpt de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling, vol­gens een on­der­zoek van het World Re­sour­ces In­sti­tu­te. Het rap­port Cli­ma­te Be­ne­fits, Ten­ure Costs: The Eco­no­mic Ca­se For Se­cu­ring In­di­ge­nous Land Rights in the Ama­zon van de or­ga­ni­sa­tie World Re­sour­ces In­sti­tu­te be­schrijft hoe in­heem­se vol­ke­ren hun wou­den duur­zaam be­he­ren en eco­no­mi­sche groei ver­wer­ven als hun ei­gen­doms­rech­ten of­fi­ci­eel wor­den er­kend.

On­der meer in Gu­a­te­ma­la zijn er voor­beel­den te vin­den van in­heem­se be­vol­kings­groe­pen die suc­ces­vol een duur­zaam in­ko­men ha­len uit de bos­sen die ze be­he­ren als een her­nieuw­ba­re bron. “In­heem­se groe­pen ex­por­te­ren pro­duc­ten uit het woud zo­als voed­za­me bes­sen, die erg po­pu­lair zijn in Ko­rea en Ja­pan”, zegt Ju­an Car­los Jin­tiach van de koe­pel In­heem­se Or­ga­ni­sa­ties van de Ama­zo­ne (COICA). “Hun duur­zaam bos­be­heer heeft er ook voor ge­zorgd dat hun hout van­daag ge­geerd is bij gi­taar­bou­wers zo­als Gib­son en Fen­der.”

In Gu­a­te­ma­la is de hout­in­du­strie bij de in­heem­se ge­meen­schap­pen goed ge­or­ga­ni­seerd. Ze res­pec­te­ren een ro­ta­tie­sys­teem voor de hout­kap en heb­ben een ge­so­fis­ti­ceer­de ma­nier van bos­be­heer waar­bij het mo­ge­lijk is om te ach­ter­ha­len van wel­ke boom op welk stuk land je pro­duct af­kom­stig is. “De in­kom­sten uit hout­ver­koop wor­den ge­bruikt voor lo­ka­le ont­wik­ke­ling, ge­zond­heids­zorg en on­der­wijs”, zegt Jin­tiach. We­reld­wijd le­ven 370 mil­joen in in­heem­se ge­meen­schap­peen. Slechts voor een be­perkt deel van de lan­den die ze be­wer­ken heb­ben ze be­perk­te ei­gen­doms­rech­ten. Ze le­ven ook veel va­ker in ar­moe­de dan niet-in­heem­se land­ge­no­ten. Vol­gens cij­fers van de We­reld­bank ma­ken au­toch­to­ne vol­ke­ren 5 pro­cent uit van de to­ta­le we­reld­be­vol­king ter­wijl ze te­ge­lijk 15 pro­cent uit­ma­ken van de al­ler­arm­sten op aar­de. “Ook voor het kli­maat blij­ken er­ken­de land­rech­ten erg be­lang­rijk, dat wordt zelfs door kli­maat­ex­perts on­der­schat”, meldt Dan Za­rin van het World Re­sour­ces In­sti­tu­te bij de lan­ce­ring van het rap­port. “Naast de oce­a­nen zijn er geen an­de­re CO2-op­van­gen op­slag­tech­no­lo­gie­ën die even kos­ten­ef­fi­ci­ënt zijn dan bos­sen.”

Vol­gens het rap­port is ont­bos­sing op le­gaal er­ken­de in­heem­se gron­den twee tot drie keer la­ger dan op door mul­ti­na­ti­o­nals com­mer­ci­eel be­werk­te bos­ge­bie­den. Noch­tans blij­ken open­ba­re over­he­den nog al te vaak de in­heem­se groe­pen ach­ter te stel­len en de be­heer­rech­ten bij voor­keur toe te staan aan gro­te mul­ti­na­ti­o­nals.

Vol­gens het rap­port heb­ben in­heem­se be­vol­kings­groe­pen slechts er­ken­de land­rech­ten op am­per 10 pro­cent van de grond waar­op ze wer­ke­lijk le­ven en wer­ken in ei­gen be­heer. “Als over­he­den de meet­ba­re voor­de­len van meer land­rech­ten voor in­heem­sen in acht zou­den ne­men, zou het voor hen zelfs een re­la­tief goed­ko­pe op­los­sing zijn”, stelt het rap­port.

“Het vei­lig­stel­len van land­rech­ten in wou­den zou het eco­sys­teem in Bo­li­via, Bra­zi­lië en Co­lom­bia de ko­men­de twin­tig jaar tus­sen 679 en 1530 mil­jard dol­lar kun­nen op­bren­gen. De kost­prijs voor het er­ken­nen en vei­lig­stel­len van de in­heem­se land­rech­ten wordt op slechts 1 pro­cent van dat be­drag ge­schat”, al­dus nog het rap­port.

(De we­reld mor­gen/fo­to:

Mon­ga­bay)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.