Gr­een­pea­ce pro­ces te­gen Noor­se olie­bo­rin­gen aan Noord­pool

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Op 18 ok­to­ber 2016 star­ten Gr­een­pea­ce en een Noor­se mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie een rechts­zaak in­ge­zet te­gen de Noor­se re­ge­ring, die olie­be­drij­ven toe­laat naar nieu­we olie te bo­ren in de Ba­rents­zee. Zij ar­gu­men­te­ren dat Noor­we­gen hier­mee het kli­maat­ak­koord van Pa­rijs schendt en het Noor­se grond­wet­te­lijk recht van toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties op een ge­zond en vei­lig leef­mi­li­eu.

“Wij zul­len de recht­bank er­aan her­in­ne­ren dat de Noor­se re­ge­ring haar kli­maat­be­lof­tes moet na­ko­men en het recht in­roe­pen van toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties op een ge­zond en vei­lig mi­li­eu. Dit is een rechts­zaak van bur­gers te­gen Noord­pool­olie”, vat Ingrid Sk­jold­vaer van de Noor­se leef­mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie Na­tur og Ung­dom (Na­tuur en Jeugd) de zaak sa­men.

De klacht van Gr­een­pea­ce Noor­we­gen en Na­tur og Ung­dom eist dat de Noor­se re­ge­ring het grond­wet­te­lijk recht van toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties res­pec­teert, dat in ar­ti­kel 112 van de Noor­se grond­wet staat: “Een­ie­der heeft recht op een om­ge­ving die de ge­zond­heid be­vor­dert en een na­tuur­lijk leef­mi­li­eu waar­van de pro­duc­ti­vi­teit en di­ver­si­teit ge­hand­haafd wor­den. De na­tuur­lij­ke grond­stof­fen zul­len wor­den be­heerd op ba­sis van om­vat­ten­de lan­ge ter­mijn­over­we­gin­gen die de­ze rech­ten ook zul­len vei­lig­stel­len voor toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties. De over­heids­dien­sten zul­len de no­di­ge maat­re­ge­len ne­men voor de uit­voe­ring van de­ze prin­ci­pes.”

Noor­we­gen was één van de eer­ste lan­den die het kli­maat­ak­koord COP21 van Pa­rijs ra­ti­fi­ceer­den, dat be­gin no­vem­ber 2016 in wer­king treedt. Met de ra­ti­fi­ca­tie door het Noor­se par­le­ment be­looft Noor­we­gen zijn CO2-uit­stoot sterk te­rug te drin­gen en te hel­pen de kli­maat­op­war­ming te be­per­ken tot 1,5°C. Noor­we­gen stond ech­ter nieu­we ex­plo­ra­tie­li­cen­ties toe voor de zoek­tocht naar olie in de Ba­rents­zee, waar­door staats­be­drijf Sta­toil en 12 an­de­re olie­be­drij­ven in 2017 ze­ven nieu­we olie­bron­nen kun­nen aan­bo­ren. De 13 olie­be­drij­ven die nieu­we li­cen­ties in de Ba­rents­zee heb­ben ge­kre­gen zijn Sta­toil en Aker BP (Noor­we­gen), Capri­corn en Cen­tri­ca (Groot-Brit­tan­nië), Che­vron en Co­no­coPhil­lips (VS), DEA (Duits­land), Ide­mit­su (Ja­pan), Lukoil (Rus­land), Lun­din Pe­tro­le­um (Zwe­den), OMV (Oos­ten­rijk), PGNiG (Noor­we­gen/Po­len) en Tul­low (Groot-Brit­tan­nië). “Een in­ter­na­ti­o­naal kli­maat­ak­koord ra­ti­fi­ce­ren en te­ge­lijk olie­bo­rin­gen op de Noord­pool toe­staan is een ge­vaar­lijk staal­tje van hy­po­cri­sie”, waar­schuwt Truls Gu­low­sen van Gr­een­pea­ce Noor­we­gen. “Noor­we­gen dreigt hier­mee de mon­di­a­le in­span­nin­gen in de strijd te­gen de kli­maat­op­war­ming te on­der­mij­nen. In­dien de Noor­se re­ge­ring na­laat haar ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men en het kli­maat te be­scher­men, dan moe­ten wij doen wat we kun­nen om haar daar­toe te dwin­gen.

(De we­reld mor­gen/fo­to:

EcoWatch)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.