Za­pa­tis­ten wil­len mee­din­gen naar Mexi­caans pre­si­dent­schap

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

De an­ti­ka­pi­ta­lis­ti­sche re­bel­len gaan op zoek naar een in­heem­se vrouw om de so­ci­a­le strijd te voe­ren op het hoog­ste po­li­tie­ke eche­lon in 2018. Het werd aan­ge­kon­digd op het Vijf­de Na­ti­o­naal In­heems Con­gres. Naast de deels ge­wa­pen­de strijd wilt het Ejé­r­ci­to Za­pa­ti­s­ta de Li­ber­a­ción Na­ci­onál (EZLN) re­gu­lie­re we­gen be­wan­de­len om meer rech­ten voor de in­heem­se vol­ke­ren te ver­krij­gen.

Via een per­ma­nen­te con­sul­ta­tie zal het EZLN een ge­schik­te per­soon zoe­ken die de wen­sen van de meest kwets­ba­re be­vol­kings­groe­pen ver­per­soon­lijkt tij­dens de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in 2018. De kan­di­daat mag dus geen deel uit­ma­ken van een ge­ves­tig­de par­tij (zelfs niet de meest pro­gres­sie­ve) én moet vrouw zijn. Waar­om de za­pa­tis­ten geen man wen­sen uit te vaar­di­gen staat niet ver­meld in hun pers­be­richt. We moe­ten de re­de­ne­ring ach­ter de­ze wens hoogst­waar­schijn­lijk in sym­bo­liek zoe­ken. In een land waar ma­chis­mo en ge­weld te­gen vrou­wen nog al­tijd we­lig tiert, kan de­ze be­wus­te keu­ze tel­len.

Het zou voor de eer­ste keer in hun 22-ja­rig be­staan zijn dat los za­pa­tis­tas het an­tiglo­ba­lis­me en in­di­ge­nis­me (het be­vor­de­ren van de in­heem­se be­vol­king in sa­men­le­ving en cul­tuur) via de le­ga­le rou­te trach­ten na te stre­ven. De link­se An­drés Ma­nu­el López Obra­dor (Mo­re­na), be­lang­rijk­ste pro­gres­sie­ve pre­si­dents­kan­di­daat, is al­vast niet op­ge­zet met de de­mar­che van de za­pa­tis­ten. Hij brak al ja­ren eer­der met Sub­co­man­dan­te Mar­cos, de fei­te­lij­ke lei­der en be­zie­ler van de op­stan­de­lin­gen. López Obra­dor zit ver­veeld met de voor­ge­stel­de kan­di­da­tuur. De­ze kan hem im­mers al­leen maar stem­men kos­ten en de kans op een recht­se pre­si­dent ver­gro­ten. Op zijn Twit­ter­ac­count he­kelt hij de wis­pel­tu­rig­heid van het EZLN: vroe­ger rie­pen ze men­sen op om ver­kie­zin­gen links te la­ten lig­gen, nu ver­klei­nen ze de kan­sen op links be­stuur.

Ui­ter­aard zijn de winst­kan­sen van een po­ten­ti­ë­le za­pa­tis­ten­kan­di­da­te zo goed als ni­hil. Het is hen ook niet om de macht te doen. Ze wil­len en­kel de oor­spron­ke­lij­ke vol­ke­ren en bur­ger­lij­ke sa­men­le­ving op­roe­pen zich te ver­e­ni­gen om zo de ver­nie­ti­ging te stop­pen, om hun ver­zet te ver­ster­ken en vre­de en recht­vaar­dig­heid op te bou­wen van be­ne­den af aan.

Het EZLN be­gon de ge­wa­pen­de strijd op 1 ja­nu­a­ri 1994. Hoe­wel de re­bel­len­be­we­ging hier­voor al be­stond, werd het hen die dag pas me­nens. Op de­ze nieuw­jaars­dag trad im­mers het be­ruch­te han­dels­ver­drag NAFTA in wer­king. Dit vrij­han­dels­ak­koord met de Ver­e­nig­de Sta­ten en Ca­na­da was voor de link­se an­tiglo­ba­lis­ten de drup­pel die de ne­o­li­be­ra­le em­mer deed over­lo­pen. Iro­nisch ge­noeg is dat ook het vrij­han­dels­ak­koord waar Ame­ri­kaans pre­si­dents­kan­di­daat Do­nald Trump van be­weert dat het ‘Ame­ri­ka ver­nie­tigd heeft’.

Tot op de dag van van­daag con­tro­le­ren de za­pa­tis­ten ver­schil­len­de dor­pen en na­tuur­ge­bie­den in deel­staat Chia­pas. Tus­sen groe­ne wou­den en an­tie­ke Maya­ste­den wa­ken zij over de rech­ten van de veel­al ar­me en ge­dis­cri­mi­neer­de in­heem­se be­vol­king. Be­nieuwd hoe­veel en­thou­si­as­me zij kun­nen op­wek­ken om de eer­ste vrou­we­lij­ke pre­si­dent in Mexi­co’s ge­schie­de­nis te ver­kie­zen.

(De we­reld mor­gen)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.