Rechts­za­ken als cen­suur te­gen me­dia Bra­zi­lië

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

In Bra­zi­lië zijn jour­na­lis­ten steeds va­ker het doel­wit van her­haal­de, tijd­ro­ven­de rechts­za­ken. Een ef­fi­ci­ën­te vorm van cen­suur, zeg­gen ze. Re­cent is een krant in de stad Cu­ri­ti­ba aan de beurt.

Te­gen de Ga­ze­ta do Po­vo (‘volks­krant’), de be­lang­rijk­ste krant van de stad Cu­ri­ti­ba in de zui­de­lij­ke deel­staat Pa­raná, werd klacht in­ge­diend door 48 rech­ters en aan­kla­gers. Zij ei­sen scha­de­ver­goe­ding om­dat de krant in fe­bru­a­ri 2016 hun lo­nen had ge­pu­bli­ceerd. Die lo­nen ble­ken tot 28 pro­cent ho­ger te lig­gen dan het wet­te­lijk voor­zie­ne pla­fond. De za­ken wor­den be­han­deld in klei­ne recht­ban­ken die over tien­tal­len klei­ne ste­den ver­spreid lig­gen in Pa­raná, de zui­de­lij­ke deel­staat waar­van Cu­ri­ti­ba de hoofd­stad is. Ook twee ver­ant­woor­de­lij­ken voor de lay-out van de krant en de uit­ge­ver staan te­recht.

De re­ë­le lo­nen van ma­gi­stra­ten in Pa­raná val­len zo hoog uit dank­zij al­ler­lei kos­ten­ver­goe­din­gen, toe­la­gen en an­de­re me­cha­nis­men. “Op geen en­kel mo­ment heb­ben we be­weerd dat hun be­lo­ning il­le­gaal was, wel dat een le­ga­le op­een­sta­pe­ling van ex­tra’s re­sul­teer­de in som­men die de grond­wet­te­lijk be­paal­de gren­zen over­schre­den”, zegt Le­o­nar­do Men­des Ju­ni­or, re­dac­tie­di­rec­teur van de krant.

De ge­ge­vens ko­men bo­ven­dien van een open­baar toe­gan­ke­lij­ke re­ge­rings­web­si­te. De krant heeft de ver­sprei­de ge­ge­vens al­leen aan el­kaar ge­kop­peld. Daar­bij be­na­druk­ten de jour­na­lis­ten dat de rech­ter­lij­ke macht in Bra­zi­lië 1,8 pro­cent van het bbp kost, te­gen­over ge­mid­deld 0,4 pro­cent in Eu­ro­pa. Vol­gens de Ver­e­ni­ging van Ma­gi­stra­ten van Pa­raná sug­ge­reert de of­fen­sie­ve in­houd van de krant dat dit over il­le­ga­le prak­tij­ken zou gaan. De ver­e­ni­ging ont­kent dat ze de ju­ri­di­sche ac­ties te­gen de krant heeft ge­or­ke­streerd en dat die ac­ties de pers­vrij­heid be­drei­gen.

Feit blijft dat de krant door de voort­du­ren­de rei­zen van de jour­na­lis­ten maan­den­lang drie van zijn ze­ven po­li­tie­ke ver­slag­ge­vers moest mis­sen. “Dat ge­beur­de net op een mo­ment van po­li­tie­ke koorts in het land”, zegt Men­des Ju­ni­or. “Daar­door kwam het voort­be­staan van de krant in het ge­drang en dreig­den de za­ken on­her­stel­ba­re scha­de toe te bren­gen. Ter­wijl de ge­schre­ven pers hier al met zwa­re eco­no­mi­sche pro­ble­men kampt.” El­ke reis van de be­klaag­den kost­te de krant ge­mid­deld on­ge­veer 25.000 re­al (7000 eu­ro), de ver­lo­ren werk­uren van de jour­na­lis­ten niet mee­ge­re­kend.

Dit soort rechts­za­ken te­gen jour­na­lis­ten is de laat­ste ja­ren fre­quen­ter ge­wor­den. El­vi­ra Lo­ba­to, jour­na­lis­te bij de Fol­ha de São Pau­lo, de groot­ste krant van Bra­zi­lië, pu­bli­ceer­de in 2007 een re­por­ta­ge over de duis­te­re za­ken van de IURD, een evan­ge­li­sche kerk, die ei­ge­naar is van te­le­vi­si­een ra­dio­zen­ders en kran­ten. De IURD span­de ver­vol­gens via zijn ge­lo­vi­gen 107 rechts­za­ken aan te­gen de krant in het he­le land. De jour­na­lis­te en de krant won­nen die al­le­maal maar de slo­pen­de rechts­pro­ce­du­res wa­ren in fei­te een vorm van be­straf­fing.

(De we­reld mor­gen/)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.