Bo­rin­gen on­der Sa­ram­ac­ca­ka­naal voor be­te­re drink­wa­ter­voor­zie­ning

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) is gis­te­ren ge­start met ge­stuur­de bo­rin­gen on­der het Sa­ram­ac­ca­ka­naal. Roy Po­wel, hoofd van de af­de­ling Dis­tri­bu­tie van de SWM, zegt aan de krant dat de­ze bo­rin­gen en het plaat­sen van bui­zen er­toe moe­ten lei­den dat de be­wo­ners van Cre­o­la, Ro­se­val, Wan­ner en een groot deel van de Ta­wa­ja­rie­pol­der­weg op­ti­maal wa­ter zul­len krij­gen.

Mo­men­teel krij­gen de men­sen nau­we­lijks wa­ter, maar daar­in komt nu ver­be­te­ring. Po­wel zegt dat de aan­ne­mer gis­te­ren met het werk is be­gon­nen. Er zul­len bo­rin­gen van bij­na acht me­ter diep on­der het ka­naal, die zul­len lo­pen van de weste­lij­ke naar de oos­te­lij­ke oe­ver, plaats­vin­den. Vol­gens hem zul­len de bo­rin­gen van­avond al zijn af­ge­rond, in­dien al­les con­form het sche­ma ver­loopt. Er zul­len bui­zen van tien duim wor­den ge­plaatst. Eer­der wa­ren er bui­zen met een klei­ne­re dia­me­ter die in het ka­naal dre­ven. Bij het langs­gaan van sche­pen gin­gen die ka­pot, waar­door weer an­de­re bui­zen moesten wor­den ge­plaatst. Er wordt nu ge­werkt aan ge­stuur­de bo­rin­gen, waar­door er vol­doen­de wa­ter zal zijn voor de be­wo­ners. Po­wel zegt dat de nieu­we bui­zen zul­len wor­den ge­kop­peld aan het wa­ter­sta­ti­on in Uit­kijk. Na­dat de bo­rin­gen zijn ge­weest, zul­len die schoon­ge­maakt en ge­des­in­fec­teerd wor­den. Po­wel is er­van over­tuigd dat door dit werk er een gro­te ver­lich­ting komt voor de be­wo­ners, want ze krij­gen mo­men­teel heel wei­nig wa­ter uit de kraan. Er zul­len daar­naast uit­brei­din­gen plaats­vin­den bij het wa­ter­sta­ti­on in Uit­kijk, zo­dat meer per­so­nen van wa­ter kun­nen wor­den voor­zien. Mar­lon Oos­ter­ling, di­rec­teur van de SWM, had reeds aan­ge­ge­ven dat de men­sen zich geen zor­gen hoef­den te ma­ken, want hij zou het ge­bied voor­zien van op­ti­maal drink­wa­ter. Hij heeft zijn be­lof­te naar de be­wo­ners toe waar­ge­maakt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.