Con­tro­le par­le­ment op re­ge­ring laat te wen­sen over

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) is niet blij met de wij­ze waar­op de staatsobligatie van USD 550 mil­joen eer­der de­ze week tot stand is ge­ko­men. Voor­al de op­po­si­tie heeft gis­te­ren haar gal ge­spuugd over de in­ge­zet­te trend van de re­ge­ring om eerst me­ga­le­nin­gen te slui­ten en daar­na het par­le­ment daar­over te in­for­me­ren. Op DNA­voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lingsSi­mons en de co­a­li­tie wordt een be­roep ge­daan om de re­ge­ring geen vrij­brief te ge­ven om de Staat aan der­ge­lij­ke in­ter­na­ti­o­na­le fi­nan­ci­ë­le over­een­kom­sten te ver­bin­den, al­vo­rens over­leg te ple­gen met de volks­ver­te­gen­woor­di­ging.

De op­po­si­tie heeft een in­ter­pel­la­tie­voor­stel in­ge­diend om de re­ge­ring ter ver­ant­woor­ding te roe­pen voor het aan­gaan van de staatsobligatie. Ma­ri­nus Bee (ABOP) ziet door de bo­men het bos niet meer als het gaat om de reeks van le­nin­gen die de re­ge­ring heeft ge­slo­ten sinds haar aan­tre­den vo­rig jaar. Het stuit hem te­gen de borst dat het par­le­ment on­vol­doen­de op zijn ach­ter­po­ten gaat staan om ver­ant­woor­ding en be­trok­ken­heid af te dwin­gen. “We ge­ven de re­ge­ring maar een blan­co che­que. Ik roep niet de re­ge­ring, maar het par­le­ment van u op om cor­ri­ge­rend op te tre­den”, gaf hij mee aan de DNA-voor­zit­ter. “We heb­ben ook het volk la­ten lei­den naar de slacht­bank. En dat moe­ten wij voor­ko­men.”

(Lees ver­der op pa­gi­na 2)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.