Con­tro­le par­le­ment op re­ge­ring...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Carl Bree­veld (DOE) is op één lijn met de­ze ge­dach­te van Bee, des te meer nu een cri­sis­be­leid van kracht is om de eco­no­mi­sche malaise, waar­in het land ver­keert, te over­brug­gen. “Het komt te­veel over als ou­we jon­gens kren­ten­brood en in de ach­ter­ka­mer be­pa­len wij het en het wordt ge­ïn­for­meerd. Juist in tij­den van cri­sis moet de re­ge­ring ons voor­af in­for­me­ren over za­ken”, zegt Bree­veld. Ook Gre­go­ry Rus­land is van me­ning dat het par­le­ment zich on­vol­doen­de van zijn ta­ken kwijt met be­trek­king tot de con­tro­le op de re­ge­ring. Hij roept zo­wel op­po­si­tie als co­a­li­tie op om ge­za­men­lijk op te tre­den. “En niet de re­ge­ring de ruim­te ge­ven om din­gen te doen die on­ze kin­de­ren en klein­kin­de­ren in pro­ble­men gaan zet­ten”, zei Rus­land gis­te­ren met stem­ver­hef­fing in het par­le­ment. Vi­ce­pre­si­dent Ash­win Ad­hin heeft voor de aan­vang van de DNA-ver­ga­de­ring gis­te­ren, for­me­le me­de­de­lin­gen ge­daan over de staatsobligatie waar­van het voor­ne­men en be­sluit daar­toe reeds breed uit­ge­me­ten is in zo­wel de na­ti­o­na­le als in­ter­na­ti­o­na­le me­dia. De voor­ne­mens om een staatsobligatie te slui­ten op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt be­reik­te Su­ri­na­me via pers­be­rich­ten van bui­ten­land­se in­stan­ties. Daar­na wer­den er me­de­de­lin­gen ge­daan door re­ge­rings­au­to­ri­tei­ten.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.