Jeug­di­ge ver­oor­deeld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De jeugd­rech­ter heeft een zes­tien­ja­ri­ge jon­ge­man con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie ver­oor­deeld tot twaalf maan­den on­voor­waar­de­lij­ke cel­straf voor het ple­gen van twee in­bra­ken. Hij zal ge­du­ren­de zijn de­ten­tie wor­den be­ge­leid door de dienst Jus­ti­ti­ë­le Kin­der­be­scher­ming. De jeug­di­ge heeft sa­men met drie man­nen een in­braak ge­pleegd in een pet shop op La­tour en een kle­ding­zaak aan de Nieuw Weer­ge­von­den­weg. Ze na­men in de pet shop on­der meer vo­gels, ko­nij­nen, geld en mo­bie­le te­le­foons weg. Uit de kle­ding­zaak zijn zes­tig kle­dings­stuk­ken ge­sto­len. Ook na­men de da­ders een on­der­deel van een lijn­bus aan de Hoog­estraat weg. Ad­vo­caat Ge­or­get­te Le­ter zegt dat haar cli­ënt heeft be­kend schul­dig te zijn. Ze geeft aan dat de jeug­di­ge zich gaat con­cen­tre­ren op de ver­an­de­ring van zijn ge­drag. De jon­ge­man kreeg SRD 100, een broek en een mo­bie­le te­le­foon uit de buit. Uit des­kun­di­ge rap­por­ta­ges die over hem zijn uit­ge­bracht, blijkt dat de jeug­di­ge on­sta­biel is en niet weet wat hij in het le­ven wil. Hij gaat mee met vrien­den en ver­toont af en toe agres­sief ge­drag. Hij gaat ook te­keer te­gen agen­ten. Het le­ven van de­ze jeug­di­ge kan ge­red wor­den als hij be­ge­lei­ding krijgt. De drie vol­was­sen man­nen die in de­ze zaak be­trok­ken zijn, moe­ten zich voor de straf­rech­ter ver­ant­woor­den. Hun zaak zal op 1 no­vem­ber voor­gaan.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.