Twee jaar cel­straf voor me­dia-ei­ge­naar

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - HM, ei­ge­naar van een ra­dio­sta­ti­on, is door rech­ter May­trie Kul­dipsingh ver­oor­deeld en moet twee jaar in de bak zit­ten voor het meer­de­re ma­len heb­ben van seks met een min­der­ja­rig meis­je. De rech­ter zei de eis van de of­fi­cier van jus­ti­tie pas­send te vin­den en von­nis­te con­form. Het kind was ten tij­de dat de han­de­lin­gen met haar ge­pleegd wer­den 13 jaar oud.

De da­der kreeg de ge­le­gen­heid zijn lus­ten op het slacht­of­fer te bot­vie­ren, om­dat de moe­der de da­der en zijn vrouw op haar doch­ter liet pas­sen wan­neer ze weg­ging aan­ge­zien de moe­der te­gen­over ze woon­de en al­le ver­trou­wen in hen had. Vol­gens de rech­ter is het slacht­of­fer con­sis­tent ge­weest in haar ver­kla­rin­gen.

De da­der mis­bruik­te het kind wan­neer zijn vrouw naar de kerk ging en hij al­leen met haar was. Zijn vrouw wil­de in eer­ste in­stan­tie niet ge­lo­ven dat haar man zich schul­dig zo heb­ben ge­maakt aan het ze­den­mis­drijf, om­dat hij vol­gens haar ver­kla­ring im­po­tent is. Het rap­port van de gy­nae­co­loog geeft ech­ter aan dat het maag­den­vlies van het slacht­of­fer niet meer in­tact is en er een wij­de ope­ning ge­con­sta­teerd is aan haar ge­slachts­deel.

Ver­der heeft de rech­ter kun­nen con­sta­te­ren dat het kind doods­bang is voor de da­der om­dat ze weg­ren­de toen ze hem zag op de vo­ri­ge zit­ting. Ze kon nog net door de agen­ten ter plaat­se wor­den ge­stopt. Ook zou zij een brief aan zijn part­ner heb­ben ge­schre­ven waar­in staat dat zij het jam­mer vindt wat er ge­beurd is.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.