Cof­fee­shops af­ge­perst

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - De in­druk­wek­ken­de reeks van be­schie­tin­gen van cof­fee­shops in Am­ster­dam heeft mo­ge­lijk te ma­ken met pu­re af­per­sing. Blue La­goon aan de Over­toom is de zes­de cof­fee­shop in een jaar tijd die na een nach­te­lij­ke schiet­par­tij moet slui­ten.

“Het is niet erg waar­schijn­lijk dat dit los­staan­de in­ci­den­ten zijn. Er kan spra­ke zijn van af­per­sing van ei­ge­na­ren, maar ook een doel­be­wus­te po­ging om de con­cur­ren­tie uit te scha­ke­len. Het zijn de twee be­lang­rijk­ste sce­na­rio’s waar we naar kij­ken”, zegt woord­voer­der Leo Dort­land van de po­li­tie. Hij be­na­drukt dat het korps ‘breed kijkt’ en nog meer sce­na­rio’s on­der­zoekt. De men­sen die ach­ter de be­schie­tin­gen zit­ten, heb­ben een druk­mid­del De cof­fee­shop Blue La­goon word een dag na de schiet­par­tij dicht­ge­tim­merd op last van de bur­ge­mees­ter.(Foto: De Te­le­graaf) met hon­derd pro­cent ga­ran­tie. Zon­der eni­ge vorm van on­der­zoek Ie­de­re keer dat een shop wordt naar de ach­ter­grond van be­scho­ten, sluit bur­ge­mees­ter de be­schie­ting. De open­ba­re Eber­hard van der Laan de zaak. or­de en vei­lig­heid zijn im­mers in het ge­ding. En dat weegt het zwaarst. Mo­ge­lijk zet­ten cri­mi­ne­len ei­ge­na­ren on­der druk om al­leen van een be­paal­de or­ga­ni­sa­tie drugs af te ne­men. Of ze scha­ke­len sim­pel­weg de con­cur­ren­tie uit door slui­ting te for­ce­ren. Woens­dag werd de Blue La­goon aan de Over­toom on­der vuur ge­no­men. Weer mid­den in de nacht. “Dat valt op. Het ’s nachts be­schie­ten van een shop is vreemd. Het lijkt puur ge­richt op het ef­fect: na­me­lijk slui­ting”, zegt Dort­land.

De be­schie­tin­gen heb­ben een gro­te im­pact op de om­ge­ving. Dort­land: “Be­wo­ners zijn echt ang­stig. Er wordt ge­woon op de open­ba­re weg op ge­bou­wen ge­scho­ten.” De po­li­tie doet ie­de­re keer uit­voe­rig spo­ren­on­der­zoek. “We ho­pen ook dat ge­tui­gen zich mel­den met in­for­ma­tie.” Er is geen apart team ge­for­meerd om de be­schie­tin­gen on­der de loep te ne­men. De aan­sla­gen wor­den on­der­zocht door teams die in het ge­bied wer­ken waar de in­ci­den­ten zijn ge­weest. “Ze wis­se­len wel on­der­ling in­for­ma­tie uit.”

Sinds ok­to­ber vo­rig jaar zijn zes cof­fee­shops in to­taal acht keer be­scho­ten. Het gaat voor­al om wiet- en hasjwin­kels van ei­ge­na­ren met een Ne­der­landsMa­rok­kaan­se ach­ter­grond. Dat ge­beur­de met au­to­ma­ti­sche en ge­wo­ne wa­pens. In de cof­fee­shop­bran­che in Am­ster­dam zijn eer­der al zwa­re be­drei­gin­gen, af­per­sin­gen en ont­voe­rin­gen ge­weest.

(De Te­le­graaf.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.