Ne­der­land trekt mil­joen eu­ro uit voor ont­mij­nen Mo­sul

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Ne­der­land trekt een mil­joen eu­ro uit voor het rui­men van mij­nen in de Iraak­se stad Mo­sul. De stad is nu nog in han­den van Is­la­mi­ti­sche Staat, maar is om­sin­geld door Iraak­se en Koer­di­sche troe­pen. Zij re­ke­nen op fel­le te­gen­stand van IS, na een even­tu­e­le af­tocht van de ex­tre­mis­ten op tal­lo­ze val­strik­bom­men en mij­nen. Veel in­wo­ners van Mo­sul zijn de Noord-Iraak­se stad ont­vlucht en door de nu be­gon­nen be­le­ge­ring neemt hun aan­tal naar ver­wach­ting al­leen maar toe.

Ne­der­land wil voor­ko­men dat bur­gers, als ze na de her­o­ve­ring van Mo­sul naar huis te­rug­ke­ren, het slacht­of­fer wor­den van de door IS ach­ter­ge­la­ten ex­plo­sie­ve. Mi­nis­ter Bert Koen­ders van Bui­ten­land­se Za­ken be­loof­de daar­om gis­te­ren tij­dens een in­ter­na­ti­o­naal top­over­leg in Pa­rijs een ex­tra gift. Ne­der­land trok eer­der al 10 mil­joen eu­ro uit voor mijn­rui­mers el­ders in Irak. Mo­sul moet vol­gens Koen­ders snel wor­den ge­sta­bi­li­seerd, ook om weer­stand te kun­nen bie­den zo­lang IS ac­tief is in de na­bij­ge­le­gen re­gio. Ook be­na­druk­te Koen­ders dat het mul­ti-et­ni­sche ka­rak­ter van de stad moet blij­ven be­staan Ne­der­land helpt on­der meer mee in Irak door Iraak­se een­he­den en Koer­di­sche strij­ders van de Peshmer­ga te trai­nen. Ook geeft Ne­der­land dit jaar in to­taal ruim 13 mil­joen eu­ro uit aan hu­ma­ni­tai­re hulp in Irak. Naast de fi­nan­cie­ring van ont­mij­nings­ac­ti­vi­tei­ten draagt Ne­der­land ook 25 mil­joen eu­ro bij aan een VN-fonds dat in­ves­teert in de in­fra­struc­tuur van be­vrijd­de ste­den.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.