Van der Sar zoekt ver­ster­king

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ed­win van der Sar wordt per 11 no­vem­ber de nieu­we al­ge­meen di­rec­teur van Ajax, zo maak­te de Am­ster­dam­se club dins­dag­mid­dag via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len be­kend. In het sta­te­ment viel te­vens te le­zen dat men nog op zoek gaat naar een ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur die een on­der­steu­nen­de rol zal ver­vul­len voor de oud-doel­man. Van der Sar zegt in De Te­le­graaf dat hij ex­tra man­kracht no­dig heeft door­dat hij naast voor­zit­ter van het tech­nisch hart ook nog werk­zaam is bin­nen de ECA (Eu­ro­pean Club As­so­ci­a­ti­on, red.) de UEFA en de FIFA. “Er breekt een be­lang­rij­ke fa­se aan voor het Ne­der­lands voet­bal, dus is mijn aan­we­zig­heid daar be­lang­rijk.”

De ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur wordt be­last met on­der meer wed­strijd- en vei­lig­heids­za­ken, ict en ju­ri­di­sche kwes­ties en moet in ie­der ge­val ruim vóór maart be­noemd zijn. “Ik ver­ge­lijk het met een voet­bal­elf­tal. In het veld heb je ook niet vijf rechts­backs no­dig. De nieu­we man moet com­ple­men­tair zijn aan Marc Over­mars, Jeroen (Slop, red.), Menno (Gee­len, red.) en mij. Kort ge­zegd zoe­ken we een har­de wer­ker, op de ach­ter­grond.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.