Ge­or­gia exe­cu­teert moor­de­naar agent on­danks dia­gno­se van au­tis­me

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - In de Ame­ri­kaan­se staat Ge­or­gia heeft Gre­go­ry Paul Law­ler (63) woens­dag een do­de­lij­ke in­jec­tie ge­kre­gen. De man zat in de do­den­cel om­dat hij in 1997 de po­li­tie van At­lan­ta te lijf was ge­gaan met een ge­weer. Daar­bij werd één agent ge­dood en raak­te één agent voor het le­ven ver­minkt. De ver­de­di­ging zwaai­de tot op het laat­ste mo­ment met een re­cen­te dia­gno­se van au­tis­me, maar vond geen ge­hoor. Law­ler werd al in 2000 ver­oor­deeld voor de moord op of­fi­cier Jo­hn So­wa (28) en het ver­won­den van of­fi­cier Pa­tri­cia Coc­ci­o­lo­ne. Die laat­ste over­leef­de, maar ze had een ver­brij­zeld bek­ken, be­scha­dig­de in­ge­wan­den en liep per­ma­nen­te her­sen­scha­de op. Ze ge­tuig­de wel op het pro­ces. So­wa en Coc­ci­o­lo­ne wa­ren in ok­to­ber 1997 op­ge­roe­pen voor een ge­val van mis­han­de­ling. Law­ler en zijn toen­ma­li­ge vrien­din wa­ren iets gaan drin­ken in een ca­fé vlak­bij hun flat en op weg naar huis had een ge­tui­ge ge­zien dat de man zijn vrien­din sloeg. Toen de po­li­tie ar­ri­veer­de, ging Law­ler er­van­door. De of­fi­cie­ren be­slo­ten de vrouw naar huis te hel­pen, maar bij het ap­par­te­ment wer­den ze op­ge­wacht door Law­ler. Hij vuur­de 15 keer op hen. De agen­ten had­den hun pisto­len nog in hun hol­sters zit­ten toen er ver­ster­king op­daag­de. Law­ler gaf zich uit­ein­de­lijk over na­dat hij zich zes uur lang had ver­schanst. Vol­gens een col­le­ga zou de man een ex­tre­me an­ti­pa­thie ge­had heb­ben te­gen­over de po­li­tie en had hij al ge­zegd dat als ze ooit bij zijn huis zou­den aan­klop­pen, hij klaar zou zijn voor hen. Dins­dag werd een laat­ste vraag om gra­tie van de man ge­wei­gerd. Zijn ad­vo­ca­ten voer­den nog aan dat hij on­langs ge­di­a­gnos­ti­ceerd was als au­tist. Dat zou ver­hin­derd heb­ben dat hij zich op een cor­rec­te ma­nier had kun­nen ver­de­di­gen voor de rech­ter. Maar ook het Ame­ri­kaan­se Hoog­ge­rechts­hof veeg­de dat ar­gu­ment van de ta­fel. De exe­cu­tie was de ze­ven­de dit jaar in Ge­or­gia, waar­mee de Staat op ge­lij­ke hoog­te komt met kop­lo­per Texas. Er wer­den in 2016 al 17 exe­cu­ties uit­ge­voerd in Ame­ri­ka, vol­gens het In­for­ma­tie­cen­trum voor de Dood­straf. In 2015 wa­ren dat er 28. (HLN)

Gre­go­ry Paul Law­ler. (Fox 5)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.