Op Po­hn­pei werd bij­na 900 jaar ge­le­den een nieu­we sa­men­le­ving be­dacht

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De tom­be

On­der­zoek sug­ge­reert dat de be­wo­ners van het ei­land Po­hn­pei als eer­sten in Oce­a­nië het chief­dom om­arm­den. On­der­zoe­kers trek­ken die con­clu­sie na­dat ze de tom­be van de eer­ste chief die over Nan Ma­dol, de voor­ma­li­ge hoofd­stad van Po­hn­pei, heerste, da­teer­den. De tom­be, en daar­mee dus ook het chief­dom, bleek ou­der te zijn dan ge­dacht. Ster­ker nog: al­les wijst er­op dat Po­hn­pei het eer­ste ei­land in de wij­de om­ge­ving was dat het chief­dom om­arm­de. “De­ze ei­land­be­wo­ners be­dach­ten een nieu­we soort sa­men­le­ving”, stelt on­der­zoe­ker Mark McCoy. De tom­be in kwes­tie is meer dan 80 bij 60 me­ter groot en meer dan acht me­ter hoog. De bui­ten­ste mu­ren zijn tus­sen de 1,8 en 3 me­ter dik. Hoe de tom­be voor de eer­ste chief pre­cies werd ge­bouwd is, net als de bouw van de Egyp­ti­sche pi­ra­mi­des, een mys­te­rie. “Je kunt het goed ver­ge­lij­ken met de pi­ra­mi­des, om­dat nie­mand – net als bij de bouw van de pi­ra­mi­des – baat had bij de bouw van de tom­be: de bouw maak­te de sa­men­le­ving niet eer­lij­ker, hielp niet bij het ver­bou­wen van ge­was­sen en had geen so­ci­a­le func­tie. Het was ge­woon een heel groot ge­bouw voor een over­le­den per­soon. En wij den­ken dat het in ver­band moet wor­den ge­bracht met de uit­vin­ding van een nieu­we sa­men­le­ving, een nieuw soort chief­dom.”

De ont­dek­king dat op dit ei­land een nieu­we soort sa­men­le­ving ont­stond, is van gro­te waar­de. Het maakt het ei­land tot een be­lang­rij­ke plek voor on­der­zoek naar hoe sa­men­le­vin­gen vorm krij­gen. “Wat de­ze sa­men­le­ving zo bij­zon­der maakt, is dat de­ze in com­ple­te iso­la­tie, heel re­cent ont­stond en om­dat het een ei­land is, kun­nen we veel spe­ci­fie­ker iets zeg­gen over de grond­stof­fen, de po­pu­la­tie en al die an­de­re din­gen die op een con­ti­nent waar men­sen al­le­maal met el­kaar in ver­bin­ding staan, veel las­ti­ger te be­pa­len zijn. Dus we kun­nen het op een ei­land veel be­ter be­grij­pen.” Ook het feit dat de nieu­we sa­men­le­ving op Po­hn­pei vrij laat ont­stond, is een voor­deel. “Rond 1200 wa­ren er uni­ver­si­tei­ten in Eu­ro­pa. De Ro­mei­nen wa­ren ge­ko­men en weer ge­gaan. De Egyp­te­na­ren wa­ren ge­ko­men en weer ge­gaan. Maar wan­neer je kijkt naar Po­hn­pei dan ge­beur­de het al­le­maal heel re­cent, dus we heb­ben de mon­de­lin­ge over­le­ve­rin­gen van de na­ko­me­lin­gen van de men­sen die Nan Ma­dol bouw­den, nog. Dat is be­wijs dat we ner­gens an­ders kun­nen vin­den.” Toe­kom­stig on­der­zoek zal uit moe­ten wij­zen wel­ke ont­wik­ke­lin­gen tot het ont­staan van het chief­dom en de daar­mee in ver­band ge­brach­te bouw van mo­nu­men­ta­le ge­bou­wen leid­den. (9Scien­ti­as/foto: tra­velfo­rum.se)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.