Vis­sen zijn ge­voe­lig voor op­ti­sche il­lu­sies

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Ge­voe­lig

Vis­sen zijn ge­voe­lig voor op­ti­sche il­lu­sies, zo blijkt uit een nieu­we stu­die. De die­ren zien brui­ne vlak­jes op de scha­duw­zij­de van een ge­te­ken­de ru­biks­ku­bus aan voor oran­je. Dat mel­den Au­stra­li­sche on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Scien­ti­fic Re­ports. Het is al lan­ger be­kend dat men­sen de kleur bruin op de scha­duw­zij­de van een ge­te­ken­de ru­biks­ku­bus ook ver­war­ren met oran­je, ter­wijl ze de­zelf­de kleur op een an­de­re zij­de wel als bruin waar­ne­men. Om te tes­ten of ook vis­sen in de op­ti­sche il­lu­sie zou­den trap­pen, train­den de we­ten­schap­pers en­ke­le ko­raal­vis­sen om met hun kop een oran­je of juist een bruin vak­je in hun aqua­ri­um aan te ra­ken. Als de die­ren de juis­te kleur aan­tik­ten, wer­den ze be­loond met voed­sel. Ver­vol­gens wer­den de vis­sen ge­con­fron­teerd met een drie­di­men­si­o­naal ge­te­ken­de ru­biks­ku­bus met brui­ne vak­jes op twee zijdes. De die­ren die wa­ren ge­traind om oran­je vak­jes aan te ra­ken, zwom­men re­la­tief vaak naar het vak­je op de scha­duw­zij­de. De ko­raal­vis­sen die ge­wend wa­ren om naar brui­ne kleu­ren te zwem­men, ko­zen op­val­lend vaak voor het vak­je op de lich­te zij­de. Het be­wijst vol­gens hoofd­on­der­zoek­ster Ka­ren Che­ney dat de vis­sen net als men­sen ge­voe­lig zijn voor de op­ti­sche il­lu­sie, zo ver­klaart ze op nieuws­si­te Phys.org. “De on­der­zoeks­re­sul­ta­ten wij­zen er­op dat de vis­sen ‘den­ken’ dat de twee vak­jes ver­schil­len­de kleu­ren heb­ben, ter­wijl dat niet zo is.” (NU.nl/foto: LookA­ni­mals. Com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.